مقاله فراواني و اهميت بررسي موتاسيونV617F JAK2 در بيماران ايراني مبتلا به پلي سيتمي ورا، ترومبوسيتمي اساسي و ميلوفيبروز اوليه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي از صفحه ۲۹ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: فراواني و اهميت بررسي موتاسيونV617F JAK2 در بيماران ايراني مبتلا به پلي سيتمي ورا، ترومبوسيتمي اساسي و ميلوفيبروز اوليه
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نئوپلاسم هاي ميلوپروليفراتيو
مقاله موتاسيون JAK2V617f
مقاله واکنش زنجيره پليمراز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پوپك بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفيان ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: رضواني حميد
جناب آقای / سرکار خانم: شريفيان رمضانعلي
جناب آقای / سرکار خانم: قدياني مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: الهي فاضل
جناب آقای / سرکار خانم: شهراسبي عبدالعلي
جناب آقای / سرکار خانم: جهانگيرپور محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي بهاره
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي پور گلاره
جناب آقای / سرکار خانم: صلاح مند ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: فراهاني كبري

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بررسي موتاسيون JAK2V617F در تشخيص و طبقه بندي نئوپلاسم هاي ميلوپروليفراتيو كاربرد گسترده اي يافته است. در اين مطالعه، فراواني موتاسيون V617F JAK2 در بيماران ايراني مبتلا به پلي سيتمي ورا، ترومبوسيتمي اساسي و ميلوفيبروز اوليه بررسي شد.
روش بررسي: در اين مطالعه بنيادي، نمونه خون محيطي ۱۷۴ بيمار مبتلا به پلي سيتمي ورا (۵۷ بيمار)، ترمومبوسيتمي اساسي (۸۴ بيمار) و ميلوفيبروز اوليه (۳۳ بيمار) از نظر موتاسيون JAK2V617F بررسي شد. DNA نمونه ها با روش پروتئيناز k از بافي كوت بدست آمده از خون محيطي استخراج گرديد. پس از انجام كنترل كيفي، براي ارزيابي وضعيت موتاسيون JAK2 از واكنش زنجيره پليمراز با پرايمرهاي اختصاصي الل استفاده شد. محصولات PCR، پس از الكتروفورز روي ژل پلي اكريل اميد و انجام رنگ آميزي نقره ارزيابي شدند.
يافته ها: موتاسيون JAK2V617F در ۶۳٫۸ درصد (۱۱۱ نفر) نئوپلاسم هاي ميلوپروليفراتيو مشاهده گرديد. ۸۲ درصد (۴۷ نفر) مبتلايان به پلي سايتمي ورا، ۵۷ درصد (۴۸ نفر) موارد ترومبوسيتمي اساسي و ۴۸ درصد (۱۶ نفر) مبتلايان به ميلوفيبروز اوليه اين موتاسيون را داشتند.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد كه بررسي موتاسيون JAK2V617f با استفاده از روش اختصاصي الل در بيماران ايراني مبتلا به نئوپلاسمهاي ميلوپروليفراتيو سرعت و دقت تشخيص نئوپلاسم هاي ميلوپروليفراتيو و متعاقب آن عاقبت بيماران مبتلا را ارتقا مي دهد.