مقاله فراواني پروتئينوري بدون علامت در بيماران HIV مثبت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران از صفحه ۹ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: فراواني پروتئينوري بدون علامت در بيماران HIV مثبت
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروتئينوري
مقاله HIV
مقاله فراواني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقاخاني آرزو
جناب آقای / سرکار خانم: محرز مينو
جناب آقای / سرکار خانم: بني فضل محمد
جناب آقای / سرکار خانم: جم سارا
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامي فر علي
جناب آقای / سرکار خانم: گچكار لطيف
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتي كامبيز
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني آميتيس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: غربالگري بيماران HIV مثبت از نظر پروتئينوري سبب تشخيص و درمان زودرس ضايعات كليوي ناشي از اين ويروس در مراحل اوليه مي گردد. هدف از اين مطالعه تعيين فراواني پروتئينوري در بيماران HIV مثبت و عوامل دخيل در آن مي باشد.
روش كار: ۱۷۱ فرد HIV مثبت كه به مراكز مشاوره رفتاري در تهران مراجعه كرده بودند وارد مطالعه شدند. پروتئينوري به صورت پروتئين برابر يا بيش از ۱ مثبت در نمونه ادرار با استفاده از dipstick تعريف شد. HBsAg، Anti HCV، آلبومين و كراتينين سرم در بيماران بررسي شد. شمارش CD4 توسط فلوسيتومتري انجام گرفت.
يافته ها: ميزان پروتئينوري در بيماران %۱۲ بود. اختلاف معني داري بين بيماران داراي پروتئينوري و فاقد آن از نظر سن، جنس، راه هاي انتقال HIV، مرحله بيماري (HIV/AIDS)، درمان ضد رتروويرال، آلبومين و كراتينين سرم، فشار خون سيستوليك و دياستوليك، GFR و وجود HBsAg و Anti HCV مشاهده نشد.
بيماران داراي پروتئينوري CD4 و كليرانس كراتينين پايين تري نسبت به گروه فاقد پروتئينوري داشتند.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشانداد كه پروتئينوري در افراد HIV مثبت شايع بوده و بيماران داراي CD4 و كليرانس كراتينين پايين تر درريسك بالاتري براي اكتساب ضايعات كليوي ناشي از ويروس قرار دارند.