مقاله فراواني پلي مورفيسم C-482T در ژن آپوليپوپروتئين C3 در جمعيت تهراني: مطالعه قند و ليپيد تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تير ۱۳۸۹ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۱۷۷ تا ۱۸۰ منتشر شده است.
نام: فراواني پلي مورفيسم C-482T در ژن آپوليپوپروتئين C3 در جمعيت تهراني: مطالعه قند و ليپيد تهران
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلي مورفيسم واينبرگ
مقاله فراواني
مقاله آپولبپوپروتئين C3

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شجاعي شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: دانش پور مريم السادات
جناب آقای / سرکار خانم: حلال خور سهراب
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي فريدون
جناب آقای / سرکار خانم: هدايتي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آپوليپوپروتئين C3 به عنوان مهارکننده عمل ليپوليز شناخته شده است. اين آپوليپوپروتئين مهار ليپوليز را به وسيله مهار هر دو آنزيم ليپوپروتئين ليپاز و ليپاز کبدي به عهده دارد و به اين علت به عنوان يک عامل در هيپرتري گليسريدمي سال ها است که مورد مطالعه قرار گرفته است. پلي مورفيسم C-482T در ناحيه پروموتر اين ژن با هيپرتري گليسريدمي و مقاومت به انسولين، از عوامل همراه با سندرم متابوليک، در ارتباط است. هدف از اين مطالعه تعيين فراواني اين پلي مورفيسم در جامعه ايراني بود.
مواد و روش ها: ۵۳۴ نفر از شرکت کنندگان در مطالعه قند و ليپيد تهران به طور اتفاقي انتخاب شدند. يک قطعه ۲۳۱ جفت بازي از ژن مورد نظر با استفاده از روش PCR تکثير شد سپس پلي مورفيسم مورد نظر با استفاده از روش RFLP با کمک آنزيم داراي اثر محدود MspI مشخص شد.
يافته ها: فراواني آلل C در جمعيت مورد مطالعه ۰٫۶۵۳ و فراواني آلل ۰٫۳۴۷ T بوده است. اين فراواني ها از قانون هاردي واينبرگ تبعيت مي کند.
نتيجه گيري: ژنوتيپ هاي مشاهده شده و فراواني آلل ها مشابه گزارش هاي ساير افراد نژاد سفيد بود. يافته هاي بدست آمده در اين پژوهش مقدمه اي براي مطالعه عوامل ژنتيک تاثيرگذار در متابوليسم ليپيدها در جمعيت ايراني است.