مقاله فراواني پنوموني مايكوپلاسمايي در بيماران بستري شده با تشخيص پنوموني اكتسابي از جامعه در بخش عفوني بيمارستان امام خميني اردبيل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل از صفحه ۳۰۷ تا ۳۱۴ منتشر شده است.
نام: فراواني پنوموني مايكوپلاسمايي در بيماران بستري شده با تشخيص پنوموني اكتسابي از جامعه در بخش عفوني بيمارستان امام خميني اردبيل
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پنوموني کسب شده از جامعه
مقاله مايکوپلاسما
مقاله IgM ضد مايکوپلاسما
مقاله IgG ضد مايکوپلاسما

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: حبيب زاده شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: بخش پوري پريا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: پنوموني يکي از کشنده ترين سندرم هاي عفوني است که اتيولوژي متفاوتي دارد. مايکوپلاسماها به دليل عدم حساسيت به آنتي بيوتيک هاي بتالاکتام مثل پني سيلين ها از نظر درماني نيازمند توجه ويژه اي هستند. با توجه به فقدان مطالعه جامع در ايران در مورد سهم اين باکتري در ايجاد پنوموني، مطالعه حاضر انجام شده است.
روش کار: اين مطالعه يك مطالعه توصيفي است كه در طي يك سال و بر روي ۸۰ بيمار كه با تشخيص پنوموني كسب شده از جامعه در بخش عفوني بيمارستان امام خميني اردبيل بستري شدند، انجام گرفت. از كل بيماران، نمونه خون جهت سنجش IgG و  IgMضد مايكوپلاسما به روش اليزا گرفته شد.
يافته ها: از ۸۰ بيمار مورد بستري، ۴۰ بيمار مرد و ۴۰ بيمار زن بودند. متوسط سن بيماران ۵۹٫۹۱ سال بود و %۷۶٫۶ آنان شهري بودند. ۵ بيمار IgM (%6.3) مثبت و ۲۰ بيمار IgG (%25) مثبت بودند. اتيولوژي پنوموني در از موارد بستري شده با تشخيص پنوموني كسب شده از جامعه مايکوپلاسما بود. يافته باليني مشخصي كه به افتراق اين نوع از پنوموني با ساير علل كمك نمايد بدست نيامد، تمامي افرادي كه تيتر IgM مثبت داشته اند داراي تيتر آگلوتيناسيون ۱٫۱۶ و يا ۱٫۳۲ مثبت بوده اند لذا در شرايطي كه سنجش IgM در دسترس نباشد مي توان از آن به عنوان روش جايگزين استفاده نمود.
نتيجه گيري: حدود %۶٫۷ موارد پنوموني کسب شده از جامعه در بخش عفوني بزرگسالان بيمارستان امام خميني مربوط به مايکوپلاسما بود.