مقاله فراواني ژنpxo1 در باسيلوس سرئوس، باسيلوس تورنجينزيس و باسيلوس سوبتيليس با استفاده از تکنيک SDS-PAGE که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار) از صفحه ۱۹۶ تا ۲۰۶ منتشر شده است.
نام: فراواني ژنpxo1 در باسيلوس سرئوس، باسيلوس تورنجينزيس و باسيلوس سوبتيليس با استفاده از تکنيک SDS-PAGE
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله SDS-PAGE
مقاله باسيلوس
مقاله پلاسميد pXO1

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاه چراغي سيدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي جميله
جناب آقای / سرکار خانم: نمازي محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شاه حسيني محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: صمدي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: شاه چراغي سيدهادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: در بين باسيلوس ها، باسيلوس سرئوس، باسيلوس تورنجينزيس و باسيلوس آنتراسيس داراي اهميت زيادي مي باشند که از ميان آن ها باسيلوس آنتراسيس عامل بيماري سياه زخم مي باشد. توليد توکسين در باسيلوس آنتراسيس توسط ژن pxo1 و پلاسميد مربوط به آن صورت مي گيرد. اخيرا در تحقيقات نشان داده شده است که اين ژن به ساير باسيلوس هاي ياد شده در فوق نيز انتقال يافته است. هدف اين مطالعه جستجو و تعيين فراواني ژن pxo1 در باسيلوس هايي به جزء باسيلوس آنتراسيس مي باشد تا در صورت وجود ژن pxo1 در آن ها بتوان از آن ها بدون خطر بيماريزايي در ساخت واکسن عليه سياه زخم استفاده کرد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي-مقطعي، ۶۵ نمونه خاک از مناطق مختلف ايران جمع آوري شد و ارگانيسم هاي مورد نظر از آن نمونه ها جدا شدند. پس از جداسازي ارگانيسم ها از خاک، پروتئين هاي جدا شده از باسيلوس هاي يافت شده با استفاده از تکنيک SDS-PAGE مورد ارزيابي قرار گرفته و محدوده پروتئين هاي کد شده توسط ژن pxo1 در هر يک از آن ها بررسي و مشخص شد. داده ها به صورت جداول و نمودار با استفاده از نرم افزار Exell تلخيص شد.
يافته ها: بر اساس نتايج، ۱۳ باسيلوس از ۳۸ باسيلوس مطالعه شده داراي باندهاي پروتئيني در ناحيه پروتئين هاي کد شده توسط ژن pxo1 مي باشند که همگي اين نمونه ها از گروه باسيلوس سرئوس بودند.
نتيجه گيري: در ايران پلاسميد pXO1 از باسيلوس آنتراسيس، به ۱۳ باسيلوس جدا شده از گروه باسيلوس سرئوس انتقال يافته است.