مقاله فراواني کارسينوم سلول سنگفرشي دهان در دو گروه جوان و سالخورده ايراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز – Journal Of Dentistry از صفحه ۱۲۰ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: فراواني کارسينوم سلول سنگفرشي دهان در دو گروه جوان و سالخورده ايراني
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسکواموس سل کارسينوماي دهاني
مقاله بيماران جوان و سالخورده
مقاله شيوع
مقاله جمعيت ايراني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صدري دنيا
جناب آقای / سرکار خانم: خداياري عباس
جناب آقای / سرکار خانم: قروان سپيده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيان مساله: تومورهاي بدخيم دهاني يازدهمين بدخيمي شايع در دنياست و شايع ترين گونه آن اسکواموس سل کارسينوماي دهاني بوده، که به گونه معمول در افراد ميانسال تا سالخورده ديده مي شود اما به تازگي در جوانان افزايش يافته است.
هدف: هدف از اين پژوهش، تعيين فراواني اسکواموس سل کارسينوماي دهاني در دو گروه سني گوناگون در جمعيت ايراني و مقايسه عوامل در پيوند با آن در اين دو گروه بود.
مواد و روش: پژوهش از گونه توصيفي بود و در سه مرکز انستيتو سرطان شناسي امام و بيمارستان طالقاني و بوعلي تهران از ارديبهشت ماه ۱۳۸۶ تا تير ماه ۱۳۸۸ انجام شد. گروه مورد بررسي کنوني از بيماراني با تشخيص کارسينوم سلول سنگفرشي دهان (OSCC) پس از بيوپسي تشکيل شده بودند. داده هاي دموگرافيک، مرحله بيماري، شغل، گروه خوني و ديگر عوامل خطر ساز با بررسي پرونده پزشکي گردآوري شد. بيماران به دو گروه سني ۴۵ سال و پايين تر و گروه سني بالاي ۴۵ سال بخش گرديدند و از لحاظ متغيرهاي ثبت شده با هم مقايسه و واکاوي آماري شدند. براي بررسي متغيرها از آزمون کيفي کاي-اسکوار (Chi–Square) با استفاده از نرم افزار SPSS ورژن ۱۶ استفاده گرديد.
يافته ها: از ۱۷۰ بيمار مبتلا بهOSCC ، ۱۳۸ نفر (۸۲٫۲ درصد) در گروه سني بيشتر از ۴۵ سال قرار داشتند و در اين گروه ميان دو جنس تفاوت معناداري ديده نشد. زبان و گروه خوني A به ترتيب بيشترين جاي بروز و گروه خوني در مبتلايان بود ۳۲ (p<0.05) بيمار (۱۸٫۸ درصد) در گروه سني ۴۵ سال و کمتر قرار داشتند. مخاط فک پايين و کف دهان بيشترين نواحي درگير را در بر مي گرفت. بيشتر مبتلايان ساکن شمال کشور بوده و در مرحله چهار بيماري قرار داشتند(p<0.05) .
نتيجه گيري: کارسينوم سلول سنگفرشي دهان در بيماران سالخورده ايراني شايع تر بوده و الگوي بيماري در بيماران جوان متفاوت است.