مقاله فراواني کمبود آلفا-۱- آنتي تريپسين در بيماران مبتلا به بيماري انسدادي مزمن ريه بستري در بيمارستان اکباتان همدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله دانشگاه علوم پزشكي قم از صفحه ۷ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: فراواني کمبود آلفا-۱- آنتي تريپسين در بيماران مبتلا به بيماري انسدادي مزمن ريه بستري در بيمارستان اکباتان همدان
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کمبود آلفا-۱- آنتي تريپسين
مقاله بيماري هاي انسدادي ريه
مقاله استعمال دخانيات
مقاله بيماري هاي شغلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نادي ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: حاجيلويي مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: عبدلي سامان
جناب آقای / سرکار خانم: بصيري زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: يکي از عوامل خطر ژنتيکي در بيماران مبتلا به بيماري انسدادي مزمن ريه (COPD)، کمبود آنزيم آلفا-۱-آنتي تريپسين  (AAT)است. آمار دقيقي از شيوع اين بيماري در نقاط مختلف ايران در دست نيست. اين مطالعه با هدف تعيين فراواني کمبود آنزيم AAT در بيماران مبتلا به بيماري COPD انجام گرفت.
روش بررسي: در اين مطالعه، سطح سرمي AAT در ۱۲۵ بيمار مبتلا به COPD مراجعه کننده به بيمارستان اکباتان همدان در سال ۱۳۸۵ که تشخيص COPD در آنها پس از گرفتن شرح حال و اسپيرومتري قبل و بعد از استفاده برونکوديلاتور بر اساس معيارهاي GOLD به تاييد رسيده بود، به روش نفلومتري اندازه گيري و نتايج به صورت گرم بر ليتر ثبت شد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آزمون هاي تي و مربع کاي صورت گرفت، و P<0.05 سطح معني داري اختلاف ها قرار داده شد.
يافته ها: از ۱۲۵ بيمار مورد بررسي، ۹۱ نفر مرد و ۳۴ نفر زن بودند (نسبت
۲٫۷ به ۱)، ميانگين سني بيماران ۶۳±۱۲ سال و ميانگين سرمي AAT آنان ۱٫۳۱۱±۰٫۳۶۴g/l (حداکثر ۲٫۶۹۶ واحد و حداقل ۰٫۷۱ واحد) بود. ميزان AAT سرمي با سن، شغل، جنس و سيگار کشيدن ارتباط معني داري نداشت. ميانگين سني بيماران مبتلا به COPD در موارد کمبود نسبي AAT به صورت معني داري پايين تر گزارش شد، ولي شدت علايم تفاوت چنداني با گروه بيماران داراي سطح طبيعي AAT نداشت.
نتيجه گيري: بر اساس نتايج، در اين مطالعه موردي از کمبود قطعي AAT در بيماران مبتلا به COPD بستري در بيمارستان اکباتان همدان يافت نشد. لذا با توجه به شرايط جغرافيايي و ميزان حجم نمونه احتمالا شيوع اين نقص در جامعه همدان کمتر از آمارهاي به دست آمده در کشورهاي اروپايي بوده است، ولي ميزان کمبود نسبي AAT که در اين بررسي %۲۰ به دست آمد، بيشتر از حداکثر مقادير به دست آمده در تحقيقات مشابه در کشورهاي اروپايي مي باشد.