مقاله فراواني گرفتگي عضلاني و عوامل موثر بر آن در زنان باردار: يک مطالعه آينده نگر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر ۱۳۸۸ در مجله دانشكده پزشكي از صفحه ۶۶۱ تا ۶۶۴ منتشر شده است.
نام: فراواني گرفتگي عضلاني و عوامل موثر بر آن در زنان باردار: يک مطالعه آينده نگر
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سطح سرمي
مقاله منيزيوم
مقاله کلسيم
مقاله کرامپ عضلاني
مقاله تغذيه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سهراب وند فرناز
جناب آقای / سرکار خانم: کريمي قلعه تل مهشيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه وهدف: گرفتگي عضلاني (Cramp) انقباضات دردناک ناخودآگاه عضله است که غالبا شب ها اتفاق مي افتد. يکي از شايع ترين شرايطي که به طور اکتسابي باعث اسپاسم عضله مي شود بارداري است. شيوع اين اسپاسم ها در نيمه دوم بارداري بيشتر است. علت اصلي اسپاسم ها کاملا مشخص نيست اما احتمالا عدم تعادل بين جذب ودفع الکتروليت هاي سرم مانند کلسيم، منيزيوم، پتاسيم و کمبود برخي از ويتامين ها و نيز احتمالا تغيير در فعاليت نورون هاي حرکتي نخاع مي تواند زمينه ساز باشد. هدف از اين مطالعه بررسي فراواني شيوع گرفتگي عضلاني و بررسي اثر عوامل مختلف بر وقوع اين کرامپ ها است.
روش بررسي: در اين مطالعه ۴۰۰ خانم باردار در نيمه دوم بارداري وارد مطالعه شدند و طي پرسشنامه اي در مورد وجود کرامپ عضلاني، نحوه تغذيه و مشخصات فردي سوال شد. معيارهاي خروج از مطالعه شامل بيماري هاي زمينه اي سيستميک (تيروييد، ديابت و پوکي استخوان) و بيماري هاي طي بارداري (پره اکلامپسي و ديابت بارداري) بود. اين مطالعه به روش مقطعي توصيفي و تحليلي انجام شد.
يافته ها: از ۴۰۰ خانم، ۲۱۹ نفر (%۵۴٫۷۵) کرامپ عضلاني داشتند. سطح متوسط کلسيم توتال بين افراد با کرامپ عضلاني در قياس با افراد بدون کرامپ تفاوت معني داري نداشت (p=0.294). بين سطح منيزيوم و بروز کرامپ عضلاني رابطه معني داري وجود داشت (p=0.04) اما سن، نوع تغذيه، مشخصات فردي با بروز کرامپ ارتباط آماري معني داري نشان نداد.
نتيجه گيري: کرامپ عضلاني در حاملگي شايع است و عليرغم عدم تاثير نوع تغذيه بر بروز آن، احتمالا در بيماران با کمبود منيزيوم، مصرف منيزيوم در جلوگيري و بهبود کرامپ مفيد است.