سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
تعداد صفحات: ۱
نویسنده(ها):
آسیه کازرونیان – گروه ژنتیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
حمید گله داری – گروه ژنتیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران مرکزPNDبیمارستان شفا، اهواز، ایران
عبدالحسین دلیمی – گروه انگل شناسی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده:
سرطان کلورکتال CRC یکی از بدخیمی های شایع در سراسر جهان است و جهش هایKRASیکی از وقایع اولیه در تکوین و پیشرفت این نوع سرطان می باشد. از آن جا که این جهش ها، باعث مقاومت به درمان های هدف گیرنده فاکتور رشد اپیدرمیEGFRمی گردد، در حال حاضر انجام آزمونKRASبه عنوان شاخصی برای پیش بینی پاسخ دهی به درمان باEGFRدر بیمارانCRC ضروری به نظر می رسد..در مطالعه حاضر، فراوانی جهشKRASدر کدون های ۱۲ و ۱۳ که نقاط داغ جهشی این ژن هستند، در بیماران خوزستانی مبتلا به سرطان کلورکتال تک گیر ارزیابی و با نتایج حاصل از بررسی در سایر نواحی ایران و نیز در دیگر کشورها مقایسه شدپس از استخراجDNAژنومی از بافت های توموری بیماران، جهش های نقطه ای در این دو کدون با حساسیت بالا با به کار گیری روش enrichment PCR- RFLPشناسایی گردید. سپس حضور جهش ها با توالی یابی تایید شد ۱۳٫۳۳% تومورها در کدون های ۱۲ و ۱۳ ژنKRASجهش داشتند. این فراوانی نسبت به اغلب فراوانی های به دست آمده در دیگر کشورها (% ۵۳-۳۳ ) و نیز در سایر نقاط ایران (% ۲۰٫۳ و % ۲۸ ) بسیار کمتر است که می تواند براساس دلایل متعددی از جمله سهم کمتر مسیر سرطان زاییserratedدر تکوینCRCدر این جمعیت، بالا بودن احتمالی وضعیت ناپایداری میکروستلایتی، زمینه ژنتیکی وفاکتورهای محیطی متفاوت از جمله رژیم غذایی سرشاز از امگا- ۳ در این جمعیت باشد.