سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمیدرضا بهاروندی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
علی محمد هادیان – دانشیار دانشکده متالورژی و مواد دانشگاه تهران
احسان رضابیگی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

موضوع پژوهش حاضر مطالعه اثر افزودن TiB2 بررفتار زینترینگ و خواص مکانیکی سرامیک کاربید بور B4C زینتر شده بدون اعمال فشار می باشد مقادیر مختلف TiB2 از ۵ تا ۳۰ درصد وزنی به ترکیب پایه اضافه و زینترینگ بدون فشار در دو دمای ۲۰۵۰ و ۲۱۵۰ درجه سانتی گراد انجام شد. افزودن ۳۰% وزنی TiB2 و زینترینگ در دمای ۲۱۵۰ درجه باعث افزایش دانسیته نمونه ها تا ۹۹% مقدار تئوری گردید. همچنین نمونه های کامپوزیتی حاصله خواص مکانیکی بسیار خوبی از خود نشان دادند سختی، استحکام خمشی و چقرمگی شکست. با افزایش مقدار TiB2 خواص مکانیکی به استثنای چقرمگی شکست به دلیل حضور مقادیر بیشتر TiB2 کاهش یافت.