مقاله فرايند برنامه ريزي راهبردي و دستاوردهاي آن از ديدگاه اعضاي كميته هاي راهبردي رشته هاي تخصصي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در طب و تزکيه از صفحه ۳۶ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: فرايند برنامه ريزي راهبردي و دستاوردهاي آن از ديدگاه اعضاي كميته هاي راهبردي رشته هاي تخصصي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه ريزي راهبردي
مقاله رشته هيا تخصصي باليني
مقاله وزارت بهداشت
مقاله درمان و آموزش پزشكي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لامعي ابوالفتح
جناب آقای / سرکار خانم: لباف قاسمي –
جناب آقای / سرکار خانم: محققي محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: برنامه ريزي راهبردي در رشته هاي تخصصي باليني سرآغازي است براي پيوند اين رشته ها با چشم انداز ايران ۱۴۰۴ و برنامه هاي توسعه اي مرتبط با آن، گشودن فضاي رقابتي در سطح منطقه و جهان در مقابل اين رشته ها و نيز تثبيت حركت برنامه ريزي شده رشته هاي تخصصي باليني براي تحقق چشم انداز نظام در زمينه علوم پزشكي باليني. با توجه به اين كه برنامه ريزي راهبردي در رشته هاي تخصصي اولين تجربه كشور در اين زمينه مي باشد، ورود درست به فرايند برنامه ريزي راهبردي، هدايت صحيح فرايند برنامه ريزي و مهتر از همه اجراي برنامه راهبردي تهيه شده،‌ مي تواند به تثبيت برنامه ريزي در رشته هاي تخصصي و بهره مندي از پيامدهاي آن در سالهاي آتي كمك موثري بكند. اين مطالعه با هدف كلي تبيين ديدگاه هاي اعضاي كميته هاي راهبردي منتخب در رابطه با فرايند برنامه ريزي راهبردي و پيامدهاي آن انجام گرفت.
روش كار: اين يك مطالعه كيفي است. نمونه ها به روش هدفمند انتخاب شدند. بدين معني كه چهار كميته راهبردي كه جزو فعال ترين كميته ها بودند، انتخاب گرديدند. در هر يك از اين كميته ها با دبير كميته و يك نفر از اعضاي كميته مصاحبه انجام گرفت. براي انجام مصاحبه از راهنماي مصاحبه استفاده گرديد. مصاحبه ها ضبط و پياده شدند. متون پياده شده در چرخه هاي رفت و برگشتي متعدد پس از بارها خوانده شدن، كدگذاري، دسته بندي و خلاصه شدند.
يافته ها: مطالعه حاضر نشان مي دهد كه شركت كنندگان در مطالعه، برنامه راهبردي را برنامه اي براي تعيين جهت گيري رشته هاي تخصصي مي دانستند. نسبت به ضرورت برنامه ريزي راهبردي تاكيد داشتند. ورود به فرايند برنامه ريزي راهبردي را بدون آمادگي لازم ارزيابي كردند. معتقد بودند كه فرايند برنامه ريزي راهبردي علاوه بر برنامه راهبردي دستاوردهاي قابل توجه ديگري نيز داشته است. شركت كنندگان اعلام كردند كه در صورت اجراي برنامه راهبردي تهيه شده، مي توان از تجارب بدست آمده در برنامه ريزي هاي آتي استفاده نمود. اما بيشترين نگراني آنان در رابطه با اجراي برنامه ها بود. بدين معني كه بيشتر آنان يا نسبت به اجراي برنامه هاي راهبردي ترديد داشتند يا سازوكارهاي اجرايي را كافي نمي دانستند.
نتيجه گيري: بايد از درسهاي ناشي از اين تجربه در جريان اجراي برنامه ها، چرخه بعدي فرايند برنامه ريزي راهبردي در رشته هاي تخصصي و بالاخره تثبيت فرايند برنامه ريزي در رشته هاي تخصصي به نحو احسن استفاده شود.