مقاله فرايند پراکندگي چندگانه مزون پي از هسته ليتيم در مدل خوشه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در علوم پايه (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات) از صفحه ۹۲ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: فرايند پراکندگي چندگانه مزون پي از هسته ليتيم در مدل خوشه اي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تئوري برخورد چندگانه گلاوبر
مقاله تابع گرين
مقاله تابع نيم رخ
مقاله دامنهpN سطح مقطع ديفرانسيلي کشسان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جهانشير آرزو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: درپديده تفرق نوري، طول موج ذره فرودي در مقايسه با اندازه ذره برخوردي بسيار کم بوده و هسته هدف، کليه امواج فرودي را به خود گرفته و به عنوان جسم کاملا سياه جذبي رفتار مي کند. در برخورد کشسان ذرات، در انرژي هاي بالا، که طول آزاد حرکت نوترون هاي هسته در مقايسه با اندازه هسته فرودي بسيار ناچيز است، فرايند برخوردکاملا جذبي بوده و مي توان هسته را به عنوان ماده جذبي کاملا سياه يا نيمه سياه همانند تئوري تفرق نوردر نظر گرفت. بنابراين برخورد بين ذرات در انرژي هاي بالا داراي خواص تفرق نوري شده و از طريق بسط پديده تفرق، مي توان برخورد هادرون هاي پرانرژي را با هسته هاي سنگين و نيمه سنگين مورد بررسي قرار داده و خواص تفرق هسته اي را توسط پديده تفرق نوري توصيف نمود. در تئوري تفرق هسته اي، برخورد ذرات فرودي با هسته هدف، توسط برخورد جداگانه ذره با هر سيستم داخل هسته سنجيده مي شود و سپس خصوصيات کلي برخورد مورد بررسي قرار مي گيرد.
هدف: بکارگيري تئوري تقريب انرژي بالا در محاسبه دامنه، سطح مقطع ديفرانسيلي و خواص ديگر برخورد مزون پي با هسته ۷Li در مدل خوشه اي (a,t)3 مي باشد.
روش بررسي: تئوري فرايند پراکندگي چندگانه گلاوبر در تحليل برخوردهاي کشسان و غيرکشسان هادرونها در انرژي هاي شروع شده از صدها مگا الکترون ولت تا دهها جيگا الکترون ولت موارد استفاده بسياري دارد. از آنجا که در برخورد کشسان دامنه پراکندگي (يا ماتريس پراکندگي برخورد) معادل مجموع دامنه هاي برخوردهاي چندگانه در داخل هسته است، مي توان عملگر پراکندگي چندگانه گلاوبر را به صورت يک سري رياضي نوشت، که هر عضو آن تعداد پراکندگي هاي انجام شده از ذرات داخل هسته را نمايش مي دهد. تعيين دامنه برخورد، در اين تئوري به انتخاب تابع موج اوليه ورودي و خروجي (پراکنده شده) هسته هدف وابسته مي شود، که با در دست داشتن اين اطلاعات محاسبه دامنه برخورد چندان کار دشواري نمي باشد.
نتايج: با استفاده از تئوري گلاوبر در انرژي هاي بالا و مدل خوشه اي هسته هاي هدف، دامنه پراکندگي برخورد مزون پي از هسته ليتيم در مدل خوشه اي و انرژي Tn = 164MeV، دقيقا محاسبه شده است. نتايج حاصله از اين روش در تعيين سطح مقطع ديفرانسيلي، بخوبي با نتايج منحني هاي بدست آمده از آزمايشات عملي مطابقت کامل دارد.
نتيجه گيري: محاسبه و بررسي نمودارهاي تئوريک بدست آمده، بيانگر اين حقيقت است که تنها در منحني چهارم (Sp,Li) نمودار-۱، کليه برخوردهاي يگانه، دوگانه و چندگانه موجود بين ذرات درنظر گرفته شده است و در منحني هاي ديگر تنها برخورد مزون پي با هر خوشه بطور جداگانه نمايش داده شده است.