سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس نظام تامین کالا و تجهیزات در طرحهای عمرانی و صنعتی کشور

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سهراب کیانی دهکردی –

چکیده:

در ابتدا نگاهی تاریخی به پیدایش صنعت نفت و روند فعالیتهای خریددر سه دوره مختلف صورت میگیرد . نقاط تمایز این سه دوره عبارتند از :
۱- اکتشاف نفت در ایران
۲- انقلاب اسلامی
۳- انحلال دفاتر خرید کالای خارج از کشور
سپس فرایندهای خرید در پـروژه هـای EPC در صـنعت نفـت ایـران مـورد بررسی قرار میگیرد و وابستگی بخش P به دو بخش E و C مورد نظر قرار گرفتـه و مجموعه فعالیتهای لازم در بخش P به تفکیک خرید داخلی و خارجی به تفصیل مورد تحقیق قرار می گیرد در این مقاله فرایند های زنجیره تـأمین کـالا و تجهیـزات بـه تفکیک در دو بخش خرید داخلی و خارجی بصورت موردی در پروژه های EPC و به استناد فرایندها در صنعت نفت معرفی مـی گردنـد و تفـاوت فعالیتهـا در دو بخـش داخلی و خارجی از نقطه نظر فعالیتهای مـشترک،فعالیتهای واحـد طراحی،فعالیتهـای
مرتبط با سازندگان و فروشندگان،فعالیتهای خاص بخـش بازرگـانی، تـأمین مـدارک مورد نیاز ، شناسائی فروشنده ، نحوه قرارداد ، نحوه پرداخت ، پیگیری حین سـاخت ، بازرسی ، بسته بندی و ارسال کالا مورد توجه قرار می گیرد . نهایتـادر بخـش نتیجـه گیری با توجه بـه تعـداد / وزن فعالیتهـا نـسبت بـه تـشخیص فعالیتهـای مـوثر در سرنوشت عملیات خرید بررسی صورت میگردد .