سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدرضا غریب رضا – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور
علی کرمی خانیکی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور
پیمان آق تومان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور

چکیده:

دلتای هندیجان در پیرامون رودخانه زهره در جنوب شهرستان هندیجان در شمال خلیج فارس واقع شده است. این دلتا دارای مرفولوژی دلتاهای رودخانه غالب (River Dominated) بوده و آورد رسوب رودخانه ای نقش اساسی در شکل گیری آن داشته است. بررسی فرایندهای هیدرودینامیکی و رسوبی دلتاها به عنوان مهمترین مطالعات پایه غیرزیستی مناطق ساحلی و اساس طراحی سازه های ساحلی و طرح های مدیریت سواحل به شمار می روند. روش این تحقیق بر اساس اندازه گیریهای میدانی مشخصه های جریان رسوب و کیفیت آب بوده است. روشهای لاگرانژین و اولرین در جریان سنجی و نمونه برداری سطحی و مغزه گیری در بررسی رسوبات مورد استفاده قرار گرفته اند. آنالیز ۱۲۷ نمونه رسوبی از رخساره های مختلف این دلتا نشان داد که رسوبات بر اساس جورشدگی هیدرولیکی نهشته شده اند به طوریکه بافت رسوبات از بالادست رودخانه، ماسه ای سپس سیلتی و بالاخره در مصب رودخانه به گلی تغییر یافته است.