سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی اصغر وجدانی نوذر – دانشگاه تهران – دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده معماری و شهرسازی
علیرضا فلاحی – دانشگاه تهران – دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده معماری و شهرسازی

چکیده:

فاجعه های بزرگ رخ داده در جهان مخصوصا زلزله ، پیامدها و مشکلات زیادی را برای جامعه مصیبت زده و مسئولین حکومتی آن ایجاد می کند که در این میان مسئولین باید خود را برای تأمین نیازهای آن جامعه و نیز جهت مقابلـه بـا خطرهـایی کـه از جنبه های مختلف حیات جامعه را تهدید می کنند آماده سازند . در این راستا آسیب دیدگان و بازماندگان فاجعـه بعـد از مرحلـه امداد و نجات و مراقبت های درمانی نیاز به یک سرپناه اضطراری برای ادامه زندگی تا زمان تـامین اسـکان موقـت ( در صـورت وجود ) و درغیر اینصورت تا زمان تامین اس کان دائم را دارند . بدین جهت برای رسیدن به یـک مـدیریت موفـق در جلـوگیری از ایجاد بحران بعد از سانحه ،باید برنامه هایی به منظور امداد و نجات سریع ، تامین اسکان اضطراری و تهیه وسائل و خـدمات لازم برای جامعه سانحه دیده تهیه و به مرحله اجرا درآید ، در واقع فلسفه منطقی ایجاد اسکان اضطراری بدین دلیل است کـه چـون تعمیر و ساخت مجدد خانه های تخریب شده به عبارتی مرمت و احداث اسکان دائم و بر گرداندن جامعه سانحه دیده به شرایط عادی نیاز به زمان دارد ، ایجاد اسکان های اضطراری و گاها با توجه به شرایط جامعه ( مخصوصا از لحاظ اقلیمی ) ایجـاد اسـکان موقت برای سانحه دیده ها امری ضروری به شمار می رود . بنابراین در این مقاله با نگاهی به چند زلزله اخیـر ابتـدا مفهـومی از اسکان اضطراری را به منظور متمایز بودن آن از اسکان موقت و دائم ارائه نموده و سپس فرایند تامین انواع اسکان اضـطراری را با توجه به مقب ولیت آن در جامعه آسیب دیـده مـورد بررسـی قـرار داده و نتیجـه گیـری مـی کنـیم و در خاتمـه راهکارهـای پیشنهادی به منظور نحوه مناسب تامین اسکان اضطراری جهت استفاده برای زلزله های احتمالی آینده بیان می نماییم .