سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سعید مرتضوی – دانشیار گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد
حبیب اله دعائی – دانشیار گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد
موسی شربتدار – معاون پشتیبانی آستان قدس رضوی کارشناس ارشد مدیریت

چکیده:

مقاله حاضر به هدف تدوین بیانیه رسالت آستان قدس رضوی، حاصل یک مطالعه پژوهشی با صرف مدت ده ماه و با کار کارشناسی بیش از ۲۰۰۰ نفر ساعت است. در این مطالعه، اقدام پژوهی و مشاوره فرایندی تواما به عنوان روش پژوهش انتخاب گردیده اند و جهت جمع آوری داده ها از مصاحبه های نیمه ساختار یافته داده های ثانویه و جلسات گروهی استفاده شد. نتیجه حاصل از طبقه بندی و تحلیل داده ها، در قالب عناصر تشکیل دهنده یک بیانیه رسالت، مقوله بندی شد وبا بازنگری بیانیه رسالت موجود و ارزشهای محوری آستان قدس رضوی به تدوین و تصویب بیانیه رسالت به عنوان یک سند سازمانی منجر گردید.