فرایند تولید 

 دالهای مجوف پیش کشیده معمولا بر روی بسترهای بتنریزی تولید میشوند. قبل از بتنریزی ابتدا بسترها پاک و تمیز میشوند، سپس

رشتهها توسط دستگاههای ویژه کشیده وگسترش مییابند. معمولا همه رشتههای قرارگرفته شده بر روی یک بستر بطور مشابه و همزمان کشیده میشوند ( یا یک رشته میتواند بطور جداگانه کشیده شود ).

بتن توسط سیستم حمل ونقل هوایی به پاکتهای مخصوص انتقال داده میشود و توسط دستگاه در بسترها ریخته میشود (شکل.(۱ -۳

همه بازشوهایی که باید در دال ایجاد شوند، همچنین همه نقاطی که باید بریده شوند، توسط دستگاه نقشهکش بر روی دال مشخص میشوند (شکل.(۲-۳

این مرحله شامل ایجاد بازشوهای مشخص شده در مرحله قبل میباشد. این فرایند به راحتی میتواند پس ازفرایند بتنریزی در حالی که بتن هنوز سبز است انجام گیرد. بازشوها میتواند توسط دستگاه یا با دست ایجاد شود (شکل.(۳-۳

مقاومت بتن حداقل باید به %۶۰ مقاومت طراحی برسد تا بتوان کشش در کابلها را آزاد کرد. وقتی که بتن به مقاومت مورد نیاز رسید، کشش در کابلها آزاد میشود. پس از اینکه سیمها بریده شوند، لغزش آنها باید در محدوده های مجاز باقی بماند. سپس دالها با اندازه های مشخص شده و مورد تقاضا توسط دستگاهی که بر روی ریل حرکت میکند بریده میشود(شکل.(۴-۳

دالها توسط بالابر، از روی بستر جدا شده و به کمک ماشین های مخصوص که در دو انتهای آن گیرههایی قرار دارد به واگنهایی انتقال داده میشوند و پس از کنترل کیفیت و شمارهگذاری به انبار منتقل میشود (شکل۵-۳ وشکل.(۶-۳