سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اکبر نوری زاده – واحد پژوهشی فسفر کارخانجات تولید فسفر گروه مهام

چکیده:

در اینجا فرا یندی برا ی ته یه فسفر عنصر ی از سـنگ فـسفات بـا حـر ارت دادن سـنگ ء کـک و سیلیس در یک کوره قوس الکتر یکی در دما ی ۱۴۰۰ درجه سانت یگراد توصـ یف مـ ی گـردد کـه محصول کوره مذاب فروفسفر و سرباره گازها ی خروج ی که شامل فسفر عنصری است می باشـد . فسفر عنصری را از گاز خروجی با کندانس کردن جدا می کنند .