سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

علی علیزاده اوصالو – واحد بهره‌برداری پتروشیمی تبریز
علی برادر خوش فطرت – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز
جعفر صادق سلطان محمدزاده – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

در تحقیق حاضر اتیل بنزن به عنوان نماینده ترکیبات آلی فرار برگزیده شد و با ساخت یک نمونه آزمایشگاهی حوضچه هوادهی به روش حبابی در یک شرکت پتروشیمی، آزمایشات بررسی تأثیر غلظت اتیل بنزن بر حذف بیولوژیکی آن مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت. برای نمونه‌گیری از روش استاندارد پیشنهادی آژانس حفاظت از محیط زیست (EPA) استفاده گردید. برای آنالیز نمونه‌ها نیز از روش کروماتوگرافی گازی (GC) استفاده گردید. آزمایشات در سه مرحله و با اندازه‌گیری مقدار اتیل بنزن حذف شده در هر یک از سه روش انتقال به هوا، اکسیداسیون بیولوژیکی و جذب سطحی به لجن غیرفعال (Biomass) انجام گرفت. نتایج نشان می‌داد، مقدار اکسیداسون بیولوژیکی حوضچه در صورت ثابت بودن شرایط عملیاتی مانند دما، غلظت میکروارگانیزمها در حوضچه و نیز زمان اقامت میکروارگانیزم‌ها، مستقل از غلظت ورودی است. به عبارت دیگر ظرفیت واکنش اکسیداسیون بیولوژیکی حوضچه ثابت و برابر ppm 19/22 اندازه‌گیری شده است.