سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: پنجمین کنگره تغذیه ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود کیمیاگر – استاد دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذائی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهد

چکیده:

توسعه اجتماعی اقتصادی جوامع بشری که پیشرفت های قابل توجهی را در مراقبت های پزشکی و بهداشتی به همراه داشته است. سبب تغییرات اساسی در کلیه جنبه های زندگی از جمله افزایش متوسط طول عمر گردیده است. این تغییرات موجب فزونی تعداد سالمندان در جوامع مختلف شده است. لذا جامعه ناگریز از رویارویی با نیازهای این گروه است.
امروزه همرمان با افزایش امیدیه زندگی درجوامع بشری ازجمله کشور خودمان علاوه بر شناختروند و فرایند پیری، تاثیرعوامل مختلف بر اینروند ازجمله نقش تغذیه و همچنین تاثیر افزایش سن بر نیازهای تغذیه ای برای دست اندرکاران مراقبت های بهداشتی و درمانیف مدیران و برنامه یزان موسسات نگهداری سالمندان حائز اهمیت گردیده است. در اینمیان دریافت نامناسب مواد غذایی در دوران سالمندی نه تنها منجر به دریافت ناکافی مواد مغذی می گردد. بلکه ممکن است سبب تسریع پیدایش بسیاری از بیماریها در این دوران گردد و تغییراتی در ترکیب بدن و یا کار فیزیولوژیک اندامهای بدن را پدید اورد. لذا مسائل پزشکی سالمندان ازجمله تغذیهآنها اهمیت زیادی پیدا کرده است. زیرا علاوه بر جذبه های انسانی و پزشکی موضوع از نظر اقتصادی نیزحائز اهمیت است. اگرچه سالمندی امری اجتناب ناپذیر است ولی بسیاری از مشکلات ناشی از آن قابل پیشگیری است. اگرچه سالمندی امری اجتناب ناپذیر است ولی بسیاری از مشکلات ناشی از آن قابل پیشگیری است . لذا بمنظور ارتقا سلامت و کیفیت زندگیسالمندان و از دیدگاه اولویت پیشگیری بر درمان با پرداخته به تغذیه مناسب همراه با فعالیت بدنی می توان در هزینه های درمانی این گروه حدودا ۴ برابر بیشتر از جوانان است، صرفه جویی کرد.