مقاله فرا تحليلي بر رابطه بين ابعاد تعهد سازماني با جايگزين هاي شغلي، ميل به ماندن و تمايل به ترک خدمت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۷ در دانشور رفتار از صفحه ۸۵ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: فرا تحليلي بر رابطه بين ابعاد تعهد سازماني با جايگزين هاي شغلي، ميل به ماندن و تمايل به ترک خدمت
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعهد سازماني
مقاله تعهد همانند سازي شده
مقاله تعهد مبادله اي
مقاله تعهد پيوستگي
مقاله جايگزين هاي شغلي
مقاله ميل به ماندن
مقاله ترک خدمت
مقاله فرا تحليل
مقاله همبستگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گل پرور محسن
جناب آقای / سرکار خانم: عريضي ساماني سيدحميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روابط بين مولفه هاي تعهد سازماني (تعهد همانند سازي شده، تعهد مبادله اي و تعهد پيوستگي) با جايگزين هاي شغلي، ميل به ماندن و تمايل به ترک خدمت طي يک مطالعه فراتحليلي با استفاده از ۱۵ مطالعه و حجم نمونه کلي ۴۱۲۹ نفر در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفت. روش فرا تحليلي مورد استفاده در اين پژوهش، فن هانتر واشميت بوده که از آن طريق براي روابط بين تعهد همانند سازي شده، مبادله اي و پيوستگي با جايگزين هاي شغلي، ميل به ماندن و ترک خدمت اندازه رابطه محاسبه شد. اندازه رابطه محاسبه شده در اين فرا تحليل با توجه به فن هانتر و اشميت فقط بر اساس ضرايب همبستگي ساده (مرتبه صفر) بوده و امکان وارد کردن نتايج تحليل رگرسيون در آن وجود نداشته است. شواهد حاصله حاکي از آن بود که بين جايگزين هاي شغلي با تعهد همانند سازي شده، تعهد مبادله اي و تعهد پيوستگي اندازه رابطه معکوس معنادار (-۰٫۱۶۵ براي تعهد پيوستگي تا -۰٫۴۳ براي تعهد مبادله اي، P<0.01) وجود دارد. همچنين بين ميل به ماندن با تعهد همانند سازي شده، تعهد مبادله اي و تعهد پيوستگي اندازه رابطه معنادار مثبت (۰٫۳۱۵ براي تعهد پيوستگي تا ۰٫۴۳ براي تعهد همانند سازي شده، P<0.01)، اما بين ترک خدمت و تعهد همانند سازي شده، تعهد مبادله اي و تعهد پيوستگي (-۰٫۳۱۲ براي تعهد پيوستگي تا -۰٫۴۳ براي تعهد مبادله اي، P<0.01) اندازه رابطه منفي معنادار وجود دارد. چنانکه مشخص است هر سه بعد ميل به ماندن، ترک خدمت و جايگزين هاي شغلي با تعهد پيوستگي داراي کمترين ارتباط و با تعهد مبادله اي و سپس تعهد همانند سازي شده داراي بالاترين ارتباط هستند. در همين راستا برخي جهت گيري هاي تحقيقاتي براي آينده مورد بحث قرار گرفته است.