مقاله فرا تحليل مطالعات مربوط به سوء مصرف مواد با رويكرد رواني اجتماعي طي يكدهه و نيم گذشته (۱۳۸۴-۱۳۷۰) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در بررسي مسايل اجتماعي ايران (نامه علوم اجتماعي) از صفحه ۱۷۵ تا ۲۰۰ منتشر شده است.
نام: فرا تحليل مطالعات مربوط به سوء مصرف مواد با رويكرد رواني اجتماعي طي يكدهه و نيم گذشته (۱۳۸۴-۱۳۷۰)
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فراتحليل
مقاله سوء مصرف مواد
مقاله اندازه اثر
مقاله عوامل رواني اجتماعي
مقاله پيشگيري علم محور
مقاله عوامل محافظت كننده
مقاله عوامل خطرآفرين
مقاله عوامل تاب آور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محسني تبريزي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جزايري عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بابايي نعمت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر بر اساس بخشي از نتايج يك فراتحليل مربوط به تحقيقات انجام شده در حوزه اعتياد در ايران بين سال هاي ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۴ با رويكرد رواني اجتماعي تدوين شده است. عمده ترين و اساسي ترين اهداف مترتب بر كاربرد فراتحليل در مطالعات مربوط به سوء مصرف مواد در تحقيقات داخلي حصول به فهمي كلي از نتايج تحقيقات انجام شده در باب سوء مصرف مواد از طريق تركيب و تلفيق نتايج پيشين و وصول به برآيند كلي از نتايج، تميز و تشخيص يافته ها و نتايح متفاوت، متضاد يا متشابه در تحقيقات برگزيده، تميز و طبقه بندي فرضيه هاي مورد آزمون و تعين و برآورد ميزان اثرگذاري و اندازه اثر هر يك از متغيرها و عوامل دخيل در اعتياد و سوء مصرف مواد بوده است.
فراتحليل ۴۹ اثر تحقيقي با رويكرد رواني اجتماعي مربوط به پيشگيري از سوء مصرف مواد، نشانگر نتايج زير است: با توجه به تعدد متغيرهاي مستقل اثرگذار بر گرايش به سوء مصرف بر اساس ضرايب اثرگذاري درجه بندي كوهن به ترتيب ميزان هاي تاثير، متغيرهاي آموزش مهارت هاي زندگي و مقاومت اجتماعي و گروه همال و نوع دوستان هر يك با ۴۳ درصد ميانگين اثرگذاري بر متغير وابسته (رفتار اعتيادي و گرايش به سوء مصرف مواد)، آگاهي از اثرات مواد با ۴۲ درصد ميانگين اثرگذاري، كيفيت مناسبات و روابط فاميلي با ۴۱ درصد ميانگين اثرگذاري، عوامل خلقي و شخصيتي و جابجايي هاي مكاني و مهاجرت هر يك با ۳۹ درصد ميانگين اثرگذاري، سن با ۳۸ درصد ميانگين اثرگذاري، نظارت و كنترل والدين و بيماري افسردگي هر كدام با ۳۶ درصد ميانگين اثرگذاري، متغيرهاي رفتاري شخصيتي با ۳۵ درصد ميانگين اثرگذاري، تعاملات درون گروهي و عملكرد تحصيلي هر يك با ۳۴ درصد ميانگين تاثير، تاثيرات فيلم و كاريكاتور، عوامل خانوادگي و وضعيت فعاليت اقتصادي هر يك با ۳۳ درصد ميانگين اثرگذاري، گروه درماني و اعتياد پدر هر يك با ۳۲ درصد ميانگين اثرگذاري، سابقه اعتياد در خانواده، اعتياد پدر و حساسيت در روابط متقابل و سرند اختلال همراه هريك با ۳۱ درصد ميانگين اثرگذاري و آگاه سازي از طريق پوستر و كاريكاتور با ۳â درصد ميانگين اثرگذاري به عنوان عوامل موثر بر رفتار اعتيادي در مطالعات مرور شده مطرح اند كه بر اساس ضرايب اثرگذاري درجه بندي كوهن در حد اثرات بالنسبه موثر مي توان آنها را طبقه بندي كرد.