سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
شادان آراسته – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور کلات، کلات، ایران
نیره اسماعیل زاده – کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
اسعد اسمعیل زاده – کارشناسی ارشد برنامه ریزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده:
فرسودگی تاثیرات منفی بسیاری نه تنها بر افراد بلکه بر سازمان دارد. هدف این مطالعه تعیین سطوح فرسودگی شغلی وسلامت عمومی بر کارکنان بخش دولتی شهر مرزی است. روش کار: به منظور دستیابی به هدف اصلی این مطالعه، ۷۶۱ نفر از کارکنان ادارات شهر کلات با روش نمونه گیری طبقه بندیشده انتخاب شدند. داده ها از نسخه فارسی پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلخ که شامل سه زیرمقیاس)خستگی هیجانی، مسخشخصیت و کاهش احساس کفایت فردی( و پرسشنامه ۸۲ سوالی سلامت عمومی که شامل ۴ زیرمقیاس علائم جسمانی، اضطراب و اختلال خواب، اختلال در کارکرد اجتماعی و افسردگی بود، استفاده شد. جمع آوری داده ها از طریق خودگزارشدهی شرکتکنندگان بود. در این مطالعه بر اساس نوع متغیر، تستهای ناپارامتریک kendall ، Kruskal-Wallis پس از تعیین توزیعغیرنرمال با آزمون Kolmogorov -Simonov انجام دادیم و در هر مورد a کمتر از ۰٫۰ . معنی دار تلقی شد. یافته ها: اغلب کارکنان از فرسودگی شغلی در سطح شدید رنج می بردند ولی بیشتر آنها از نظر سلامت عمومی وضع مطلوبداشتند. نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان داد که با استفاده از نیروهای باتجربه در پستهای مدیریتی و توزیع عادلانه تسهیلات و استفاده صحیح از امکانات بالقوه شهر می توانیم فرسودگی شغلی در میان کارکنان ادارات را کاهش داده که به نوبه خود منجر به بهبود در کارایی، کارآمدی، عملکرد و سلامت عمومی آنها می شود.