مقاله فرصت هاي يادگيري براي دانشجويان پزشكي در سازمان انتقال خون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در فصلنامه پژوهشي خون از صفحه ۱۲۲ تا ۱۲۹ منتشر شده است.
نام: فرصت هاي يادگيري براي دانشجويان پزشكي در سازمان انتقال خون
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتقال خون
مقاله آموزش پزشكي
مقاله يادگيري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لياقت دار محمد‌جواد
جناب آقای / سرکار خانم: عشوريون وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: سليمي شيوا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: نگراني از عوارض ناشي از انتقال خون سبب گرديده تا به افزايش دانش در حوزه طب انتقال خون به عنوان راه کاري براي بهبود کيفيت مراقبت از بيمار و کاهش هزينه هاي سلامت توجه شود. اين مطالعه قصد دارد با نشان دادن فرصت هاي يادگيري در سازمان انتقال خون براي دانشجويان پزشکي، اين مراکز را به عنوان بخشي از عرصه آموزشي طب انتقال خون معرفي نمايد.
مواد و روش ها:در يک مطالعه نيمه تجربي، تعداد ۱۴ دانشجوي پزشکي در يک دوره ۶ روزه در سازمان انتقال خون اصفهان، فرصت هاي يادگيري طب انتقال خون را تجربه كردند. در پايان دوره، دانش دانشجويان طي آزموني سنجيده شد و پس از شش ماه، ماندگاري اطلاعات آن ها اندازه گيري گرديد. نمرات دانشجويان با استفاده از آزمون ويلکاکسون و استفاده از نرم افزار ۱۸  SPSS مقايسه شد.
يافته ها: ميانگين نمرات دانشجويان در آزمون اول ۲±۱۵٫۷ (از ۲۰) بود و در آزمون شش ماه بعد، ميانگين نمرات به ۲±۱۲٫۸ از بيست تقليل يافت .(p<0.001) در رابطه با نظر سنجي انجام شده، ۸۵٫۷% شرکت کنندگان اين دوره را براي دانشجويان پزشکي دوره باليني توصيه کرده و ۷۱٫۴% آن ها در پايان دوره، خود را در مورد انتخاب فرآورده هاي خوني توانمند مي دانستند.
نتيجه گيري: آموزش طب انتقال خون بايد به صورت همكاري گروه هاي آموزشي انجام گيرد و آموزش محيط هاي باليني کافي نمي باشد. سازمان انتقال خون به عنوان مرکز تهيه و توزيع فرآورده هاي خوني مي تواند فرصت هاي يادگيري ويژه اي براي دانشجويان پزشکي فراهم آورد.