سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

امیرحسین انچه ای – شرکت لوله سازی ماهشهر
بیژن طالب کاشفی – شرکت لوله سازی ماهشهر

چکیده:

صنعت ساخت لوله های فولادی انتقـال گـاز در ایـران علـی رغـم تمـام مـشکلات و چـالش هـای پیش روی، در زمره صنایع برتر و موفق ایران به شمار می آید، ضمن اینکه توسعه و بهبود بیـشتر آن در آینده، دور از انتظ ار نیست . ساخت لوله های انتقال گاز در داخل کشور آثار اقتصادی – اجتماعی مثبتی برای اقتصادی ایران در بردارد . اشتغالزایی و توسعۀ منطقـه ای، خودکفـایی در تولیـد یـک کالای استراتژیک، رقابتی کـردن قیمـت در مناقـصات بـین المللـی، صـرفه جـویی ارزی، تکمیـل حلقه های مفقود صنعت نفت و گاز کشور و محرومیت زدایی از مناطق کمتر توسـعه یافتـه از آثـار مثبت صنعت لوله سازی بر اقتصاد کشور است . افزایش تقاضـای جهـانی بـرای گـاز طبیعـی، رشـد مصرف گاز طب یعی در داخل کشور، صادرات گاز طبیعی و بعد مسافت بین ذخایر گـاز و بازارهـای مصرف عمده ترین فرصت های پیش روی لوله سازان ایرانی است . از سوی دیگر صنعت لوله سـازی کشور برای ادامه فعالیت و توسعه خود با چالش هایی مواجـه اسـت کـه عبارتنـد از : عـدم تولیـد ورق های عریض فولادی در داخل کـشور، برگـزاری مناقـصات بـین المللـی، قراردادهـای EPCخطوط لوله و تامین مالی پروژه ها به روش فایناس . به منظور تعامل هرچه بیشتر سازندگان لولـه بـا کارفرمایان و بهبود شرایط محیطی صنعت لوله سازی، راهکارهای ذیل پیشنهاد مـی گـردد : اصـلاح نحوه حضور سازندگان خارجی لوله در مناقصات، حفـظ رونـد روبـه رشـد انـضباط در برگـزاری مناقصات و اجرای پروژه ها، رعایت قانون استفاده حداکثر از توان ساخت د اخـل در پـروژه هـایEPC ، حمایت از تولید داخل در پروژه هایی که به روش فاینانس تامین مالی شده انـد و احـداثکارخانه تولید ورق های فولادی عریض .