مقاله فرمولاسيون دهان شويه آنتي باکتريال چاي سبز و بررسي اثر فرآورده بر کاهش باکتري هاي هوازي دهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۳۱۷ تا ۳۳۰ منتشر شده است.
نام: فرمولاسيون دهان شويه آنتي باکتريال چاي سبز و بررسي اثر فرآورده بر کاهش باکتري هاي هوازي دهان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چاي سبز
مقاله تانن
مقاله بار ميکروبي
مقاله دهان شويه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقبل عبدالحسين
جناب آقای / سرکار خانم: فرج زاده شيخ احمد
جناب آقای / سرکار خانم: عاقل نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: رييسي نفيسه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: چاي سبز با نام علمي (Teacea) Camellia Sinesis حاوي آنتي اکسيدان هاي قوي و مواد ضدباکتريايي است که در سلامت و عمر دندان ها موثر بوده است. هدف از اين پژوهش تهيه فرمولاسيوني پايدار از عصاره آبي چاي سبز و بررسي اثرات ضد ميکربي آن بر روي بار ميکربي دهان مي باشد.
روش بررسي: اثر ضد ميکربي عصاره حاوي غلظت هاي ۰٫۲، ۰٫۵، و ۱ درصد تانن موجود در گياه بر روي باکتري هاي هوازي گونه استرپتوکوکوس موتان و انواع استافيلوکوک هاي موجود در دهان ۲۵ نفر از دانشجويان دختر داوطلب با محدوده سني ۲۵-۲۰ سال مورد آزمايش قرار گرفت. به منظور بررسي نقش ويژه الکل از ۱۰ درصد الکل در فرمولاسيون چاي سبز حاوي ۱ درصد تانن استفاده شده و در يک آزمايش جداگانه نيز دهان شويه گياهي حاوي الکل با دهان شويه شيميايي حاوي ۰٫۲ درصد کلرهگزيدين تجارتي مورد مقايسه قرار گرفت.
يافته ها: عصاره حاوي ۱ درصد تانن اثر ضدميکربي بيشتري نسبت به دو غلظت ۰٫۲ و ۰٫۵ درصد نشان داد (P<0.05). فرمولاسيون حاوي ۱۰ درصد اتيل الکل آنچنان اثر ضدميکربي قابل توجهي نسبت به دهان شويه بدون الکل نداشت (P>0.05). نتايج مقايسه فرمولاسيون گياهي چاي سبز با کلرهگزيدين شيميايي تجارتي نشان داد که بين اين دو فرآورده نيز تفاوت معناداري در کاهش بار ميکربي دهان وجود ندارد (P>0.05).
نتيجه گيري: با توجه به تاثير مشابه فرمولاسيون ۱ درصد تانن عصاره چاي سبز با کلرهگزيدين شيميايي در کاهش باکتري هاي هوازي دهان، استفاده از اين دهان شويه گياهي به جاي دهان شويه هاي شيميائي به خصوص در نزد اطفال و زنان باردار ممکن است ايمن تر باشد.