مقاله فرمولاسيون و ارزيابي برون تني خصوصيات نيوزومهاي حاوي انسولين و آپروتينين جهت تجويز خوراکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در علوم دارويي (pharmaceutical sciences) از صفحه ۵۵ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: فرمولاسيون و ارزيابي برون تني خصوصيات نيوزومهاي حاوي انسولين و آپروتينين جهت تجويز خوراکي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انسولين
مقاله نيوزوم
مقاله آپروتينين
مقاله آنزيم هاي پروتیوليتيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طالبي بخشايش موسي
جناب آقای / سرکار خانم: پرداختي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: ثابت جهرمي محمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: تحويل داروهاي پپتيدي و پروتئني به گردش خون از طريق خوراکي هدف بسياري از گروه هاي تحقيقاتي مي باشد. اين روش انتقال توسط موانعي محدود مي شود. سيستم هاي دارورساني جديد از قبيل وزيکول ها مي توانند بر اين موانع غلبه کنند.
روش ها: فرمولاسيون هاي مختلف نيوزومي متشکل از استرهاي سوربيتان (SpansÒ) / استرهاي پلي اکسي اتيلن سوربيتان (®Tweens) / کلسترول براي احتباس انسولين با و بدون حضور آپروتينين تهيه شدند ارزيابي برون تني وزيکول ها شامل بررسي توزيع اندازه ذره اي، مشاهدات ميکروسکوپي، بررسي ميزان آزادسازي انسولين و SDS الکتروفورز بود. همچنين حفاظت انسولين در برابر سه نوع آنزيم بررسي شد.
يافته ها: نيوزومهاي اسپان – توين۸۰ تشکيل نيوزوم ندادند، اما ساير ترکيبات سورفکتانتي، سوسپانسيون هاي نيوزومي پايداري را تشکيل دادند. انسولين در مقابل اثرات پروتيوليتيک آنزيم ها بطور موثري حفاظت شد (
P<0.05). ميانگين اندازه ذره اي وزيکول هاي ليپيدي با خاصيت آبدوستي سورفکتانت ها ي آمفي فيل رابطه مستقيم داشت. بالاترين درصد احتباس انسولين ۴۸٫۹̉±۱۳٫۰۸ بود که در فرمولاسيون هاي نيوزومي اسپان-توين۶۰ ديده شد. روند آزادسازي انسولين در هر دو محيط مشابه معدي (SGF) و روده اي (SIF) يک روند دو فازي بود. آپروتينين تاثير معني داري روي حفاظت انسولين نداشت (P<0.05).
نتيجه گيري: اين نتايج نشان داد که نيوزومها مي توانند به عنوان اشکال دارويي خوراکي براي رساندن پروتیين هايي از قبيل انسولين بکار گرفته شوند.