سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیرحسین محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد پلیمر دانشکده فنی دانشگاه تهران
ایرج رضائیان – دانشیارمهندسی شیمی وکارشناس آزمایشگاه پلیمر دانشکده فنی دانشگاه ت
فاطمه اعتمادنیا – دانشیارمهندسی شیمی وکارشناس آزمایشگاه پلیمر دانشکده فنی دانشگاه ت

چکیده:

نوع سیستم پخت ودرجه پخت ازمهمترین عوامل تعیین کننده خواص فیزیکی،مکانیکی وشیمیائی درزگیرهای پلی سولفاید ی می باشد . این پلیمر م ایع دارای سیستم های پخت متنوعی می باشد که بنابر نوع سیستم پخت و اجزاء کامپاند متناسب با آن سیستم نوع مصرف نهائی آنها تعیین می گردد . یکی از عوامل پخت این درز گیرها که استفاده از آنها را در مخازن سوخت لاستیکی میسر می سازد دی اکسید منگنز می باشد . اجزاء فرمولا سیون در جهت دستیابی به خواص مناسب ، یکی از اساسی ترین مسائل در رابطه با ساخت درزگیرهای دوجزئی می باشند . بررسی درصد تأثیرات این اجزاء روی خواص فیزیکی و مکانیکی آمیزه ها نشان می دهد هر کدام از این اجزاء بنا به نوع سیستم پخت تأثیرات متفاوتی بر این خواص دارن د. در این تحقیق توسط روش تاگوچی آزمایشات
طراحی شده اند و آزمون های خواص یاد شده برای هر آزمایش انجام شده و نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند .