سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجید عمو شاهی – دانشگاه اصفهان ، گروه فیزیک

چکیده:

با الگو سازی ماده مغناطو- دی الکتریک متحرک ناهمسانگرد با پیوستاری از تانسورهای پادمتقارن رتبه دو کوانتش میدان الکترو مغناطیس در حضور چنین ماده ای بررسی می شود معادله هموردای موج برای چاربردار پتانسیل در حضور ماده قطبش پذیر متحرک و معادله هموردای ساختارمندی ماده به عنوان معادلات ولر – لاگرانژ از لاگرانژی کل سامانه به دست می آیند همجنین تانسور قطبش نوفه بر حسب تانسور جفت کننده ماده و میدان و عملکرد های خلق و نابودی تانسورهایی که ماده را الگو سازی می کنند محاسبه می شوند