سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابوذر دوست فاطمه – دانشگاه شیراز، بخش مهندسی مکانیکT دانشجوی کارشناسی ارشد, (نویسنده مخا
محمدرحیم همتیان – استا دیار بخش مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز

چکیده:

در این مقاله با استفاده از روابط حاکم بر مسأله پیچش بر حسب تابع تنش پرانتل و تئوری انرژی پتانسیل مینیمم، فرمولهای تقریبی برای محاسبه زاویه پیچش و تنش برشی ماکزیموم در عضوهای توپر با مقاطع مثلثی دلخواه و قائ مالزاویه ارائه شده است. پاسخهای بدست آمده از روش پیشنهادی با جوابهای کم خطای حاصل از تحلیل مسأله بوسیله روش اجزاء محدود مقایسه شده است. نتایج روش اجزاء محدود بر مبنای معاد لسازی میان روابط حاکم بر پیچش و معادلات هدایت حرارت دو بعدی همراه با تولید گرمای یکنواخت و ضریب هدایت گرمایی ثابت حاصل شده است. در نهایت به منظور کاهش درصد خطا, بر اساس روش مینیمم سازی مجموع مربعات خطاها، عبارتهای اصلاح کننده ای به روابط بدست آمده اضافه شده و روابط پایانی برای محدوده زاوی های معینی به کار گرفته شده اند. با استفاده از فرمولهای بدست آمده می توان محاسبات لازم را با ماشین حسابهای معمولی و بدون برنامه نویسی کامپیوتری انجام داد.