مقاله فرمول بندي المان محدود مسايل تماسي در سازه هاي ويسكوالاستيك بر مبناي مدل وارهيدگي ماكسول تعميم يافته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مكانيك هوا فضا از صفحه ۱۱ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: فرمول بندي المان محدود مسايل تماسي در سازه هاي ويسكوالاستيك بر مبناي مدل وارهيدگي ماكسول تعميم يافته
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معادلات وارهيدگي ويسکوالاستيک
مقاله مسايل تماسي
مقاله حل نموي – انطباقي
مقاله رهيافت لاگرانژ الحاقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اشرفي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: فريد مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف مقاله حاضر توسعه يك فرمول بندي محاسباتي المان محدود نموي- انطباقي بر مبناي الگوريتمي توانمند به منظور محاسبه فشارهاي شبه استاتيك تماسي در سازه هاي ويسكوالاستيك مي باشد. از مدل تعميم يافته ماكسول براي مدل سازي توابع وارهيدگي معادلات متشكله ويسكوالاستيك بهره گرفته شده كه در قالب دو تابع وارهيدگي كلي در اتساع (پاسخ حجمي) و برش (پاسخ انحرافي) نشان داده مي شود. در اين فرمول بندي، توابع وارهيدگي به وسيله حاصل جمع سري هاي توابع نمايي كاهشي با زمان بيان مي شوند. بر اساس اعمال اصل كار مجازي، يك فرمول بندي موثر المان هاي محدود با يك فرآيند نموسازي در معادلات وارهيدگي ويسكوالاستيك بدست آمده است. به منظور تحليل مسايل تماسي ويسكوالاستيك نيز، بر اساس شرايط سينماتيكي و هندسي اجزاي در حال تماس، از رهيافت لاگرانژ الحاقي انطباقي استفاده گرديده است. همگرايي مناسب نتايج حاصل از مثال هاي عددي با نتايج حل تحليلي نشانگر قابليت هاي كاربردي بالاي مدل المان هاي محدود ارايه شده مي باشد.