فرم سازهای اصلی، شکل ساختمانی

شکل پلان: یک پلان باید سادگی، فشردگی و سختی پیچشی بالا داشته باشد. سادگی، از نقطه نظر مقاومت در برابر زلزله یک پلان ساده نظیر شکل مربع یا دایره مطلوب است. در ساختمانهای اداری بالی نظیر و انواع دیگر که در شکل الف-۹ I نشان داده شده است قسمت بال غالبا تحت اثر زلزله، بطوریکه در شکل ب-۹ I نمایان است، فرومیریزد. در این حالات مطابق شکلی ۲۰ لازم است درزهای زلزله که از نظر سازهای بالی ها را مجزا میسازد به کار روند. همچنین باید در درزهای زلزله فاصله ی کافی وجود داشته باشد به طوری که قسمتهای منتهی به آن به یکدیگر برخورد نکنند .

فشردگی، در یک ساختمان با شکل طولانی و گسترده( مانند شکلی ۲۰- ب) به علت وجود اختلاف فاز در حرکت لرزهای نیروهای پیچیدهای عمل خواهند کرد. در چنین ساختمان هایی درز زلزله لازم است.

 تقارن و سختی پیچشی بالا، برای احتراز از تغییرشکل پیچشی، لازم است مرکز سختی ساختمان بر روی مرکز جرم آن منطبق باشد( شکل ۲۱). برای ارضای این شرط لازم است هم شکل ظاهری ساختمان و هم سازه ی آن دارای تقارن باشد. اگرچه می توان مرکز مرکز سختی یک ساختمان غیرمتقارن را بر مرکز سختی آن منطبق نمود اما غالبا حفظ این انطباق در وضعیت تنش غیرالاستیک مشکل است. اگر بین مرکز سختی و مرکز جرم، برون محوری وجود داشته باشد، در ساختمانی که سختی پیچشی آن کمتر است تغییرشکل پیچشی و تقویت حرکت زلزله بیشتر خواهد بود( شکل ۲۲)

.

شگل قایم: شکل قایم بایستی یکنواختی و پیوستگی و نیز تناسب داشته باشد. یکنواختی و پیوستکی، لازم است از تغییرات ناگهانی در شکلبندی قایم یک ساختمان دوری جست. هرگاه مطایق شکل ۲۳ شکل بندی قایم ناپیوسته باشد، در بعضی از قسمت ها یک حرکت عمده ی ارتعاشی به وقوع میپیوندد و برای انتقال نیروها از برج به پایه نیاز به یک کنش دیافراگمی بزرگ در مرز قسمتها است. در چنین حالت هایی تحلیل پاسخ دینامیکی برای اطمینان از مقاومت در برابر زلزله الزامی است تناسب، یک ساختمان با نسبت بزرگ ارتفاع به پهنا تحت بارهای جانبی از خود جابجایی زیادی نشان میدهد. در چنین ساختمان – هایی نیروی محوری ستون ها که حاصل از لنگر واژگونی است به طور غیر قابل کنترلی زیاد می شود. نظیر همین وضعیت در مورد نیروهای قشاری و بالا کشیدگی عمل کننده بر روی پی صادق است. در ژاپن، برای طراحی ساختمانی که نسبت ارتفاع به پهنای آن بیش از ۴ است، به نیروی استاتیکی زلزله افزوده می شود.