مقاله فرم كوتاه پرسشنامه طرحواره يانگ (SQ – SF): بررسي ويژگي هاي روانسنجي و ساختار عاملي بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد كاشمر سال تحصيلي ۸۶ – ۱۳۸۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهشنامه تربيتي از صفحه ۱۰۳ تا ۱۳۳ منتشر شده است.
نام: فرم كوتاه پرسشنامه طرحواره يانگ (SQ – SF): بررسي ويژگي هاي روانسنجي و ساختار عاملي بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد كاشمر سال تحصيلي ۸۶ – ۱۳۸۵
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ديوانداري حسن
جناب آقای / سرکار خانم: آهي قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري حمزه
جناب آقای / سرکار خانم: مهديان حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به منظور بررسي ساختار عاملي فرم كوتاه پرسشنامه طرحواره يانگ (SQ – SF) و دستيابي به ابزاري دقيق تر براي سنجش طرحواره هاي ناسازگار اوليه در نمونه جمعيت ايراني اجرا گرديد. بدين منظور تحقيق حاضر تلاش نمود تا با بكارگيري روش تحليل عاملي اكتشافي ساختار پرسشنامه را در جمعيت ايراني بررسي نمايد و به مقايسه ساختار عاملي پرسشنامه در نمونه جمعيت ايراني و نمونه جمعيت خارجي، همچنين مقايسه انواع طرحواره ها بين دانشجويان دختر و پسر بپردازد. نمونه تحقيق را ۵۹۳ نفر از دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد كاشمر (۳۷٫۴۴ درصد زن و ۶۲٫۵۶ درصد مرد) تشكيل مي دادندكه به شيوه نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي از جامعه مورد نظر انتخاب شدند. اين پژوهش در ادامه پژوهش قبلي و در سطحي وسيع تر (استفاده از ۵ پرسشنامه به جاي يك پرسشنامه به منظور بررسي روايي واگرا و همگراي پرسشنامه طرحواره ها و انتخاب يك نمونه دانشجويي بزرگتر و منسجمتر صورت گرفت. ۵ پرسشنامه نام برده به طور همزمان با پرسشنامه اصلي اجرا، نتايج جمع آوري و به وسيله نرم افزار SPSS (تحليل عاملي اكتشافي و تحليل رگرسيون چند متغيري) مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت. نتايج حاصل از اين مطالعه ضمن ارايه نرم ايراني پرسشنامه (SQ – SF) نشان داد كه پرسشنامه طرحواره ها در نمونه جمعيت ايراني به جاي ۱۵ عامل، ۱۱ عامل را در بر مي گيرد كه به ترتيب زير نامگذاري شد:
-۱ نقص، ناكامي، وابستگي، اطاعت ۲- محروميت هيجاني ۳- بيگانگي اجتماعي ۴- بازداري هيجاني ۵- بي اعتمادي، آسيب پذيري ۶- از خود گذشتگي ۷- رها شدگي ۸- خود تحول نيافته ۹- استحقاق ۱۰- معيارهاي سرسختانه ۱۱- خود انظباطي ناكافي
همچنين يافته هاي پژوهش نشان داد كه بين دانشجويان دختر و پسر در نوع طرحواره ها تفاوت وجود دارد. دانشجويان دختر در تمامي طرحواره هاي ذكر شده نمرات پايينتري را نسبت به دانشجويان پسر كسب كردند.