سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نادر بانی راد – شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی ایران

چکیده:

بررسی ومطالعات عوامل بروز حوادث محیط کار شرکتهای توزیع انرژی الکتریکی نشان می دهد که فاکتور انسانی اکثریت قریب باتفاق عوامل رخداد حوادث را بخوداختصاص می دهد وازطرفی الگوی رفتاری نیروی انسانی عملیاتی شرکتها تابعی از مؤلفه های فرهنگ ایمنی به عنوان زیرمجموعه ای از فرهنگ سازمانی آنها محسوب می شود بنابراین نقش مؤلفه های فرهنگ ایمنی درفرآیند زندگی کاری، تغییرات رفتار نیروی انسانی وبستر سازی ایمن محیط کار شرکتهای توزیع انرژی الکتریکی قابل توجه وچشمگیر تلقی می شود وبهره گیری از آرگونومی به عنوان دانش هماهنگی بین انسان، شبکه ومحیط کار در جهت بهسازی فرهنگ ایمنی شرکتها یک ضرورت به شمار می آید . هدف از ارائه مقاله حاضر ضمن تحلیل کیفی موضوع مؤلفه های فرهنگ ایمنی، نشان دادن نتایج حاصله از بررسی تحقیقی حوادث در حوزه بخش توزیع صنعت برق استان آذربایجانغربی از سال ۱۳۶۸ لغایت سال ۱۳۸۱ بوده وآگاهی از پژوهش مذکور می تواند مدیریت شرکتهای توزیع انرژی الکتریکی را در جهت دستیابی به شناخت حقیقی از عوامل بروز حوادث گذشته وکمک به تحقق هدف پیشگیری از حوادث آتی یاری نماید . نتیجه گیری تحقیق نشان می دهد که حدود ۹۰ درصد از عوامل بروز حوادث مربوط به الگوی رفتاری انسان در محیط کار می باشند بنابراین می توان گفت که تحقق هدف پیشگیری از حوادث از طریق بهبود فرهنگ ایمنی امکان پذیر است