سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

علیرضا اسماعیلی –

چکیده:

مقاله حاضر با عنوان تاثیر آموزشهای تصویر ی در ارتقاء فرهنگ ترافیک که ابتدا با بیان مقدمه ای به نقش انسان بعنوان یکی از مهمترین ع و امل تاثیر گذار در ترافیک که خود سازنده ماشین ٬ جاده و واضع قوانین و مقررات است پرداخته و همین انسان وقتی در فرآیند آموزش قرار می گیرد ٬ می تواند تغییر باور و رفتار داده و برای مشکلی که خود بوجود آورده چاره اندیشی کند . در ادامه مقاله به تعریف واژه ریشه های فرهنگ ٬ فره نگ اسلامی ٬چگونگی شکل گیری فرهنگ ترافیک و در بخش بعدی اجتماعی شدن و استفاده از نمادهای تصویری اشاره شد و در ادامه به جامعه پذیری و فرهنگ پذیری در سراسر زندگی بعنوان یک فرآیند توجه نموده است . نگارنده مقاله به دیدگاه اسلام درخصوص آموزش و تربیت پرداخته و با تو جه به آموزه های دینی ٬ اعتقاد بر این است که با تقویت باورهای دینی و پرورش افراد معتقد و پایبند به قوانین دینی امکان کاهش ناهنجاریهای رفتاری با ا س تفاده از روش خود کنترلی میسر خواهد بود . و در پایان مقاله ٬ پیشنه ادات در جهت ارتقاء فرهنگ ترافیک ٬ با استفاده از ابزارهای تصویری ارائه گردیده است .