سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش بین المللی چشم انداز جایگاه موسسات خیریه سلامت در نظام سلامت ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرزاد محمودیان – شیراز – دانشکده پیراپزشکی – طبقه ی دوم – گروه معارف اسلامی

چکیده:

دراین نوشتاربه بررسی وشناسایی جایگاه حامیان وپشتیبانان سلامت وبهداشت درفرهنگ غنی اسلامی بابهره گیری ازمنابع اصلی دین اسلام، قرآن وروایات معصومین ونظرات دانشمندان دینی، پرداخته شده است، وتلاش شده بابیان تأثیرات اخروی، اجتماعی وانسانی آن، ارزش ومنزلت کمک وهمیاری واقدام درزمینه های سلامت وبهداشت جامعه را ازدیدگاه الهی ومتافیزیکی تبیین نماید. دراین مقاله با تقسیم سلامت انسانی دردوبعد روحی وروانی ازیک سو وجسم ازسوی دیگر، به بیان روش های کاربردی واجرایی نقش مثبت عوامل خیر وبستر سازان آن ومیزان اثرگذاری آن درساختار نظام انسانی وبشری اشاره شده است. ضمن اینکه باکنکاش درمنابع اقتصاد اسلامی خمس وزکات، موقعیت پرداخت های مالی درزمینه سلامت ارزیابی گردیده شده. ودرنهایت صرف وجوه مالی ازمصادیق بارز وقطعی معروف وعمل صالح شمرده شده است .