سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
رجبعلی رمضان پور – دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علی آباد کتول،گروه مدیریت و حسابداری،شهرستان علی اباد کتول،ایران
علی اکبر آقایی – دانشگاه گلستان،گرگان،ایران

چکیده:
در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی در کمیته امداد امام خمینی ره استان گلستان پرداخته شده است. در این راستا فرهنگ سازمانی برمبنای الگوی دنیسون ۲۲۲۲ وکارآفرینی سازمانی براساس الگوی لئونیداسوواسیلیس ۲۲۲۲ مورد بررسی قرار گرفته است .جامعه آماری شامل کلیه کارکنان کمیته امداد امام خمینی ره استان گلستان به تعداد ۱۴۲ نفر می باشد.حجم نمونه براساس جدول کرجسی ومورگان ۳۸۳ نفرتعیین شد. تحقیق حاضر از نظر روش گردآوری داده ها،توصیفی پیمایشی وهمبستگی است.برای گردآوری اطلاعات در خصوص نگرش کارکنان نسبت به فرهنگ سازمانی و -کارآفرینی سازمانی از دو پرسشنامه استفاده گردید که برای تعیین پایایی پرسشنامه ها ازضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه فرهنگ سازمانی۰/۹۳۲وپرسشنامه کارافرینی سازمانی ۰/۸۰۵ و برای تعیین روایی پرسشنامه ، از روایی محتوایی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات، در سطح آمار توصیفی از شاخص هایی نظیر فراوانی و درصد و رسم جداول و نمودارها و در سطح آمار استنباطی از آزمون نرمالیته و ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون و واریانس استفاده شده است .نتایج حاصل از تحقیق به شرح زیر می باشد: بین فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی در کمیته امداد امام خمینی)ره( استان گلستان رابطه معنی داری وجود دارد