سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدمحمد زاهدی – موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

چکیده:

دردهه های اخیر شاهد طرح جنبه جدیدی از مباحث مربوط به سازمان فرهنگ سازمانی و نقش آن در موفقیت سازمان ها بوده ایم. از سوی دیگر پیشرفتهای چشمگیر در عرصه الکترونیک و فناوری ارتباطات در سالهای اخیر منجر به پیداش گونه جدید و فزاینده ای از سازمانها بعنوان سازمان مجازی شده است که کارکنان آنها در یک مکان متمرکز نبوده، در گروه های کاری متعدد در تمام دنیا پراکنده اندپایبندی به ارزش های فرهنگ سازمانی در این سازمان نقش مهمتری را در دستیابی به اهداف در مقایسه با سازمانهای سنتی، ایفا می کند. موضوع فرهنگ سازمانی از دو جنبه با سازمانهای مجازی ارتباط پیدا می کند نخست چگونهگی تغییر در دو فرهنگ سازمانی بمنظور فراهم آمدن امکان تحقق این گونه از سازمان و دیگر، چگونگی شکل گیری و بقای آن در این سازمانها در جنبه دوم، موضوعاتی مانند: چگونگی انتخاب و آموزش کارکنان در جهت آماده سازی آنان برای پذیرش ارزش های شرکت و انتقال آن به دیگران، نحوه ارزیابی و پاداش دهی، مدل های نقش بررسی می شوند. همچنین موضوعات مهم دیگری مانند چالش های مربوط به تیم سازی، نقش رهبری، و مدیریت دانش از بعد فرهنگی در سازمانهای مجازی در این مقاله مورد بحث قرار می گیرند.