سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدحسن حسینی – جمعیت هلال احمر استان قم
مهشید شاکر – جمعیت هلال احمر استان قم

چکیده:

فراوانی بسیار زیاد حوادث و سوانح در ایران، این کشور را به یکی از ده کشور سـانحه خیـز دنیـا مبـدل سـاخته اسـت . طبـق آمارهای سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۱ ، ایران بعد از چین، هند و بنگلادش، چهارمین کشور حادثه خیز در آسـیا محـسوب می شود . علیرغم پی شرفت علم و تکنولوژی، انسان هنوز در مقابل عوارض سوانح و بلایای ناشی از دگرگونیهـای طبیعـت ماننـد سیل، زلزله، طوفان و همچنین بلایای ناشی از ابزار دست ساخت خود جنگلها، انفجارات، تصادفات و … آسیب پـذیر اسـت . اکثـر شهرهای مهم کشور در معرض خطرات جدی حوادث و بلایای ویر انگری همچون زلزله هـای مخـرب قـرار دا رنـد . از بـدیهیات مسلم این است که پیشگیری قبل از وقوع حادثه امری ضروری، ارزان و مقدم بر امداد و نجات پس از حادثه می باشد . بـر ایـن اساس، اصولی ترین کار، کسب آمادگی ب ه منظور مقابله با حوادث و سوانح و بکارگیری آن جهت حفظ سـلامتی و نجـات جـان خود و اطرافیان در لحظات اولیه وقوع یک حادثه است . از این رو نقش رعایت نکات ایمنی قبل از وقوع حوادث به ویژه آمـوزش امداد و نجات ( یادگیری کمک های اولیه ) که می تواند خسارت های ناشی از حوادث را کاهش دهد، حائز اهمیت است . از آنجا که کشور ما ایران با ت وجه به شرایط اقلیمی خاص، جزء یکی از حادثه خیزترین کشورهای دنیا محسوب مـی شـود . ایـن نکتـه حائز اهمیت است که آموزش نقش بسزایی در بالا بردن سطح آگـاهی مـردم در مقابلـه بـا بلایـای طبیعـی دارد، ولـی قبـل از پرداختن به امر آموزش فرهنگ سازی از مهمترین مواردی است که باید مورد توجه سـازمانهای متـولی آمـوزش قـرار گیـرد . از آنجایی که یکی از سازمانهای متولی در امر آموزش جمعیت هلال احمر می باشد، این سـازمان بایـد قبـل از پـرداختن بـه امـر آموزش به بررسی شیوه ها و نحوه صحیح امر آموزش بپردازد، قبل از پرداختن به آموزش باید زمینه های آموزش و بس تر سازی مناسب صورت گیرد تا نتایج قابل انتظار حاصل گردد در غیر اینصورت آنچه که خواهـان آنـیم بدسـت نخـواهیم آورد . بـر ایـن اساس هدف ما بررسی راهها و شیوه های مختلف فرهنگ سازی در زمینه آموزش امداد و نجات در سطوح مختلف جامعـه مـی باشد . روش مورد استفاده در این بررسی ب ا توجه به موضوع پیشنهادی، بررسی آمار، ارقام و نتایج آموزش کمکهای اولیه در طی سال های مختلف و همچنین مطالعات و مشاهدات میدانی می باشد . در پایان، نتیجه بررسی گویای این امر است که آموزشهای امداد و نجات یکی از ابزارهای مهم برای مقابله با حوادث می باشد و ب ه ذکر راههای مختلـف بـرای هماهنـگ و همـسو کـردن آموزشها و همچنین شیوه های فرهنگ سازی برای آموزش امداد ونجات در سطوح مختلف جامعه و مدیریتی می پردازیم، تا بـا بکارگیری این شیوه ها در امر آموزش امداد و نجات به نتایج چشمگیری دست یابیم .