سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مهندسی HSE و سومین همایش ملی دانشجویی مهندسی بازرسی فنی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمد حسین تقدیسی – شورای عالی وزارت نفت

چکیده:

گسترش موادوتکنولوژی گرچه رفاه بشریت را افزایش داده است اما به موازات خود مخاطرات جدیدی را نیز پیشروی بشرقرارمیدهدانسان درزندگی با مدیریت ریسک فرایندی پویا روبرو بوده که شناسایی ارزیابی و کنترل اقتصادی انواع ریسک ها می پردازد اودراجرای هربرنامه ای اززندگی خود آن را مورد شناسایی قرارداده و عواقب آن را ارزیابی می کند و ابعاداقتصادی و تاثیرات اجتماعی و فرهنگی آن را مورد مطالعه دقیق قرارمیدهدصنعت نفت با رشد روزافزون تکنولوژی همواره با افزایش خطرات نیازمند نوعی سیستم مدیریتی است که منجر به کاهش خطرات و حصول اطمینان ازافزایش ایمنی رفاه و سلامت پرسنل و همچنین حفاظت ازمحیط زیست گردد درقرن اخیر نظریه همبستگی متقابل پدیده ها بانگرش سیستمی موردتوجه و تاکید بسیاری ازمتفکرین قرارگرفته است براساس این نگرش هرسیستم به صورت شبکه ای پیوندهای متقابل تشکیل شدها ست که جملگی پدیده ها و رویدادهای آن با یکدیگر تعامل دارند و ازاین جهت هرکارباید طوری سازمان داده شود که اعضای متشکل آن به نحوی تحت یک ارتباط سیستماتیک قرارداده شود و بعنوان عضوی ازیک کل عمل نمایند بنابراین دیدگاه سیستمی یک راه و روش فکرکردن نوعی جهان بینی و یک قالب ذهنی خاص است نحوه تفکری که چهارچوبی برای درنظر گرفتن عوامل محیطی داخلی و خارجی سیستم به عنوان یک کل متشکل بدست میدهد یک نظام مدیریت HSE درمحیطهای منحنی زمانی میتواند بطور موثربه اجرا گذاشته شود و به اهداف خود نائل گردد که سبب جلوگیری ازحوادث کاهش خسارات مالی و صدمات جانی صیانت ازمنابع حفظ و نگهداری محیط زیست و افزایش راندمان کار شود و بتواند چرخه نظام مدیریت HSE را بطور دقیق پیاده نماید