سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

موسی مهدوی – دانشجوی دکتری مدیریت
محمد حبیبی – کارشناس ارشد صنایع غذایی

چکیده:

فرهنگ مجموعه دستاوردها ی علمی، ماد ی و معنو ی بشر است که شامل اعتقادات، نگرشها، ارزشها، مذهب، اخلا ق، رفتار و نظیر آ ن میباشد. در تعریف فرهنگ سازمانی بین صاحب نظرا ن رشته مدیریت عمدتاً اتفا ق نظر وجود دارد. آ ن فرهنگ سازمانی را مجموع ها ی از ارزشها، باورها، در ک و استنبا ط و شیوه ها ی تفکر یا اندیشید ن که اعضا ی سازما ن در آنها وجوه مشتر ک دارند و هما ن چیز ی ( است که به عنوا ن یک پدیده به اعضای تاز ه وارد آموز ش داد ه میشود (طوسی، ۱۳۷۲ در سازما نها ی نظامی به ویژ ه سپا ه پاسدارا ن انقلا ب اسلامی به دلایلی چو ن، متغیر بود ن استقرار سرزمینی در ابعاد استراتژیک و تاکتیکی، متحر ک بود ن واحدها و یگا نها، تنو ع و حجم اقلام و تجهیزا ت، گرایش به تمرکز در انجا م عملیا ت پشتیبانی و همچنین سطو ح خدمات به واحدها، از آماد و پشتیبانی سیستمی کاملاً پیچیده و بزر گ ساخته است. آنچه موجب پیوستار ارتبا ط بین بخشها ی ستادی و صفی این سیستم پیچید ه و بزر گ میگردد و باعث انسجا م و هماهنگی در اجرا ی مأموری تها میشود، برخوردار ی از فرهنگ سازمانی مؤثر است. فرهنگ نگهدار ی اقلا م بهعنوان ویژگی مؤثر فرآیند آماد و پشتیبانی و عاملی مهم در بهره بردار ی از کالای در حین مصر ف از جایگا ه ویژ ها ی برخوردار است. تأمین، نگهدار ی، توزیع و مصر ف اقلا م مورد نیاز در سازمانها ی نظام ی، با توجه به مأموریتی که به عهده دارند دارا ی اهمیت خاص و ویژ ها ی هستند. سازما نها ی نظامی به منظور آمادگی در مواقع ضرور ت و مقابله با مشکلا ت عدم دسترس ی و کمبود کالا و تجهیزا ت، مبادر ت به نگهدار ی اقلا م در انبارها و مراکز
نگهدار ی کالا م یکنند. در طو ل ذخیر هساز ی اقلا م باید اصو ل و استانداردهای ی رعای ت شود تا کالا از نظر کمی و کیفی به خوبی حفظ شد ه و در موقع تحویل به مصر ف کننده نقصی نداشته باشد. همچنین از موقعی که کالا به منظور مصر ف و بهره بردار ی به دست استفاده کنندگا ن میرسد نیز فرآیند ویژه ها ی را به منظور استفاده بهینه از آ ن میطلبد که عمدتاً نقش فرهنگ در اینجا به خوبی مشهود است.
برخوردار ی از فرهن گ حف ظ و نگهدار ی مناس ب اقلا م و فرهن گ مناس ب در مصر ف و بهر هبردار ی اقلا م
م یتواند نق ش بسیار مؤثر ی در استفاد ه بهین ه از منابع و کاه ش هزین هها داشت ه باشد.