مقاله فرهنگ و قوميت مدلي براي ارتباطات فرهنگي در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در تحقيقات فرهنگي ايران از صفحه ۶۷ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: فرهنگ و قوميت مدلي براي ارتباطات فرهنگي در ايران
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله جامعه موازي
مقاله سياست هاي ارتباطات فرهنگي
مقاله فرهنگ
مقاله قوم
مقاله مشابه سازي
مقاله ملت
مقاله يکپارچگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوربخش يونس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق به دنبال يافتن مدلي براي همبستگي اجتماعي و وحدت فرهنگي در ايران هستيم؛ الگويي که بر اساس آن تنوع قومي و فرهنگي به عنوان چالشي در برابر همبستگي ملي قرار نگيرد و به فرصتي براي غناي فرهنگي جامعه تبديل گردد. ابتدا ديدگاه هاي اساسي مربوط به فرهنگ، قوميت و ملت مورد بررسي قرار مي گيرد و آنگاه مفاهيم مربوط به سياست هاي ميان و درون فرهنگي و آثار اجتماعي و سياسي آنها را مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهيم؛ سياست هايي که هر کدام در يک منطقه جغرافياي متولد شده اند و با حوادث تاريخي خاص آن جامعه پيوند خورده و مورد تجربه قرار گرفته اند. امکان تحقق هر کدام از سياست هاي ارتباط فرهنگي در رابطه با اقوام مختلف موجود در ايران بايد با توجه به همه ابعاد جغرافيايي، سياسي، تاريخي و فرهنگي اجتماعي ايران باشد. از اين رو، در اين تحقيق سياست هاي ارتباطات فرهنگي در خصوص ايران مورد ارزيابي قرار گرفته و مدل مناسبي (وحدت ساختاري و تکثر فرهنگي) ارايه شده است که موجب تقويت مفهوم ملت و يکپارچگي ملي و در عين حال تنوع و غناي فرهنگي مي گردد.