مقاله فرهنگ کلاسي از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله پزشكي هرمزگان از صفحه ۲۵۵ تا ۲۶۱ منتشر شده است.
نام: فرهنگ کلاسي از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش
مقاله دانشجويان
مقاله دانشگاهها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دل آرام معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: شناخت ادراکات و احساسات دانشجويان نسبت به فرهنگ و روابط اعضاي کلاس براي برنامه ريزي و ايجاد تغييرات مثبت، حايز اهميت است. هدف اين پژوهش بررسي نظرات دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد در مورد فرهنگ حاکم بر کلاس هاي درس بود.
روش کار: طي يک مطالعه توصيفي – تحليلي، نظرات ۳۳۰ نفر از دانشجويان سال آخر دانشکده هاي پزشکي، پرستاري و مامايي، بهداشت و پيراپزشکي، مورد بررسي قرار گرفت. ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه فرهنگ کلاسي استفان رابينز (Stephen P Robins) با مقياس ليکرت پنج نقطه اي بود. پردازش داده ها با نرم افزار SPSS انجام و روشهاي آمار توصيفي و براي تعيين ارتباط بين متغيرها، از آزمون هاي مجذور کاي استفاده گرديد.
نتايج: اکثر دانشجويان (۵۹٫۱ درصد) به فرهنگ کلاسي دانشگاه امتياز بينابيني (۲۹-۲۰) دادند. ۲۷٫۳ درصد فرهنگ کلاسي را باز (امتياز  ³۳۰) و ۱۳٫۶ درصد آن را بسته (امتياز <20) توصيف کردند. اکثر دانشجويان معتقد بودند که ارتباط اساتيد و همچنين همکلاسي هاي آنها دوستانه و حمايتي نيست. همچنين اعتقاد داشتند که اساتيد انتظاراتشان از دانشجويان را به روشني بيان نکرده و آنها را به يادگيري بيشتر تشويق نمي کنند. ارتباط مقطع تحصيلي دانشجويان و فرهنگ کلاسي معني دار بود و دانشجويان دوره کارداني امتياز بيشتري به فرهنگ کلاسي داده بودند (P<0.001).
نتيجه گيري: از نظر اکثر دانشجويان دانشکده هاي مورد مطالعه فرهنگ حاکم بر کلاسهاي درسي يک فرهنگ بينابيني بود. تعامل و ارتباط بيشتر اساتيد با دانشجويان و بکارگيري روش هاي دانشجو – محور که مي تواند منجر به برقراري ارتباط بيشتر بين استاد و دانشجو و دانشجويان با يکديگر و ايجاد فرهنگ باز و صميمي گردد، پيشنهاد مي شود.