سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی رفیعی کراچی – شرکت نیروترانس – واحد طراحی و تحقیق و توسعه ایران
علی اکبر گودرزی – شرکت نیروترانس – واحد طراحی و تحقیق و توسعه ایران
علی اصغر عدل بند – شرکت نیروترانس – واحد طراحی و تحقیق و توسعه ایران

چکیده:

فرورزنانس یک پدیده رزونانس غیر خطی است که بین خازن شبکه و اندوکتانس غیر خطی ترانس ولتاژ در هنگام اشباع رخ میدهد . فرورزونانس در فرکانس اصلی و فرکانسهای بالاتر باعث مشکلات عایقی و در فرکانسهای کمتر باعث مشکلات حرارتی می شود ] . [ ۱ فرورزنانس می تواند باعث گرم شدن ترانس، وارد شدن نیروی دینامیکی زیاد بر سیم پیچهای اولیه ، افزایش ولتاژ و در نتیجه شکست الکتریکی و حرارتی ترانس ولتاژ شود . گسترش شبکه های توزیع، طراحی ترانسهای با حجم کمتر و افزایش هارمونیک در شبکه وقوع فرورزنانس در شبکه های توزیع را افزایش داده است . در این مقاله شرایط وقوع فرورزونانس در ترانسهای ولتاژ، روشهای میرا کردن نوسانات فرورزونانس و طراحی ترانسهای مقاوم در برابر فرورزونانس بررسی می شود