سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمودجمالی پاقلعه – مجتمع مس سرچشمه امور لیچینگ واحد استخراج با حلال SX
محمدرضا ایزدپناه – بخش مهندسی متالورژی دانشگاه شهید باهنر کرمان
سیدعلی سیدباقری – مجتمع مس سرچشمه – امور تحقیق وتوسعه – بخش هیدرومتالورژی

چکیده:

فرآیند ژئوکوت تکنولوژی جدیدی است که برای استخراج بعضـی ازفلـزات از کانیهـای سـولفوریآنها به کار می رود . در این تحقیق فروشویی میکروبی کنسـانتره پوشـیده شـده روی یـک زیـر لایـه
مناسب ) ) rock support در ستونهای آزمایش کوچک ( ارتفاع ۱متر ) مورد بررسی قرار میگیرد . با روش غوطه وری پوششی از کنسانتره روی سطح سنگ حامـل ( باطلـه حاصـل از کارخانـه تغلـیظ ) ایجاد می شود . سپس دانه های پوشیده شده از کنسـانتره بـه داخـل سـتونهای آزمـایش منتقـل شـده و پاشش محلول اسید سولفوریک بادبی L/m 2 /h ۸ – ۵ وتلقیح باکتری روی سطح ستونها صورت مـی گیرد . لازم به ذکر است بهینه سازی محیط کشت انجا م شده و باکتریهـای مزوفیـل بـه میـزان کـافی کشت داده شد و روی ستونها تلقیح گردید . میزان استخراج مس از هر کدام ازستونها بر اساس آنـالیز محلولهای حاصل از انحلال وماده باقیمانده پس از انحلال کامل ، محاسبه شـده اسـت . میـزان بازیـابی مس بطور متوسط در مرحله انحلال شیمیای ی ۰۴ ٪ حاصل شدو پس از تلقیح باکتری مزوفیـل بازیـابی به۸۴- ۷۵ ٪ رسید .