سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی اکبر دارینی –

چکیده:

در این تحقیق، باکتری های گرمادوست افراطی مورد اس تفاده در فرآیند فروشویی زیستی، جداسازی وارزیابی شدند . برای این منظور نمونه هایی از چشمه آب گرم معدنی سمنان انتخاب و طی مراحل متوالی در محیط ٩K م ورد جداسازی قرار گرفتند . این باکتری ها انرژی مورد نیاز خود را از اکسیداسیون آهن در محیط کشت سینتتیک ٩K و در دمای ٦١ درجه سانتیگراد و PH = ١/٧ به دست می آورند .
مخلوطی از باکتری های گرمادوست افراطی جدا وجهت ارزیابی میزان توانایی استخراج فلز مس به محیط کشت٩ K/ ٠ حاوی ١٥ g/l از کالکوپیریت تغلیظ شده منتقل شد . جهت مقایسه عملکرد باکتری های مزوفیل در مقایسه با این باکتری ها، نمونه دیگری از باکتری های مزوفیل در دمای ٣٠ درجه سانتیگراد تلقیح شده و نتایج ثبت شد . درآزمایشهای آزادسازی مس باکتری های مزوفیل حدود %٢٨ از مس موجود در نمونه را طی ٣٠ روز استخراج کردند در حالی که میزان استخراج برای باکتری های گرمادوست در طی ١٥ روز بیش از٨٠ % بود . این نتایج نشان می دهد که باکتری های گرمادوست نه تنها توانایی استخراج بالاتری دارند بلکه این کار را در زمان کمتری انجام می دهند .