سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدجواد فدایی – استادیار دانشکده فنی بخش عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
امید قندیل – دانشجوی ارشد عمران سازه دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در یک توضیح مختصر، فروشکنی ١ پدید های است که برای یک سازه تحت اثر مجموعه ای از بارهایی که درمحدود های خاص، دارای تغییرات تکراری هستند پیش می آید. به بیان دقیقتر،فروشکنی، نتیجه پیدایش مکانیزم فروریختگی برای یک سازه، تحت اثر نیروهای متغیر و تکراری است. سکوهای دریایی، تحت اثر نیروهای متغیر و تکراری ناشی از امواج دریا هستند. بنابراین م یتوان با روشی مناسب پدیده فروشکنی را در مورد سکوهای دریایی، که در این مقاله به صورت قا بهای فولادی سه بعدی با اتصالات گیردار مدل می شوند، بررسی نمود. روش مربوطه در این مقاله، بدین ترتیب است که نخست با نرم افزاری که توسط نویسندگان این مقاله به زبان فرترن تهیه گردیده بیشینة نیروی امواج دریا در راستای انتشار آنها با استفاده از کاربرد تئوری خطی موج دو بعدی آیری ٢ در رابطه موریسون ٣ تعیین گردیده و سپس توسط همین برنامه، شدت نیروهای گسترده روی اعضاء سکوی دریایی محاسبه می شود. تهیه این برنامه به گونه ای است که می باشد. نرم STRUPL اطلاعات خروجی آن علاوه بر موارد ذکر شده، شامل اطلاعات کامل ورودی مربوط به نرم افزار توانایی انجام آنالیزهای الاستیک ، پلاستیک، الاستوپلاستیک و فروشکنی، در مورد سازه های مختلف دو ، STRUPL افزار بعدی را دارا م یباشد. با استفاده از مقادیر مشخص برای تعریف پارامترهای موج و مشخصات مربوط به سکوهای دریایی، اهمیت پدیده فروشکنی در مورد اینگونه سازه ها بررسی می گردد.