سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد مهدی گلشن – دانشگاه شیراز
بهروز واثقی – دانشگاه شیراز
علی فلاح زاده – دانشگاه شیراز

چکیده:

در این مقاله پدیده فروهش و نمو(Collapse and Revival) در برهمکنش یک اتم سه ترازه ( Λ – شکل ) با الکترومغناطیسی کوانتیده بررسی شده است . هر چند بررسی ها در برهمکنش میان اتمهای دو ترازه و میدانهای الکترومغناطیس کوانتیده نشان میدهد که فقط در حالتی که میدان الکترومغناطیس در حالت همدوس باشد پدیده فروهش و نمو اتفاق می افتد , در این تحقیق نشان داده شده است که در بر همکنش یک اتم سه ترازه و دو میدان الکترومغناطیسی کوانتیده , یکی در حالت همدوس و دیگری در حالت غیرهمدوس , پدیده فروهش و نمو در میانگین تعدا فوتونها برای میدان غیر همدوس ( عادی ) نیز رخ می دهد . به بیان دیگر میدان عادی درطول بر همکنش به طور همدوس رفتار می کند .