سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمود نیکخواه – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
مجدالدین میرمحمدحسینی – دانشیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

چکیده:

هدف از این تحقیق آزمایشگاهی، مطالعه رانش خاک بر دیوار حائل تحت اثر سربارهای استاتیکی، تعیین توزیع رانش حاصل از سربار مستطیل شکل روی دیوار حائل در حال سکون، مطالعه تاثیر عواملی نظیر شدت سربار، فاصله سربار، طول صفحه بارگذاری و دانسیته نسبی خاک بر مقدار و محل اثر نیروی رانش حاصل از سربار استاتیکی میباشد. در این راستا اقدام به طراحی و ساخت یک مدل فیزیکی خاص شده است که به کمک آن بتوان رانش استاتیکی و دینامیکی خاک تحت اثر سربارهای استاتیکی وسیکلی را در شرایط مختلف مورد ارزیابی و مطالعه قرار داد. مصالح مورد نظر برای این برنامه آزمایشی، یک نوع ماسه سیلیسی بوده است. در آزمایش های انجام شده، خاک ماسه ای در سه وضعیت سست، متوسط و متراکم مورد استفاده قرار گرفت. برای آماده سازی خاک، روش بارش بکار گرفته شده است. بررسی های بعمل آمده نشان می دهد که مقدار، محل اثر، نوع سربار، دانسیته خاک روی مقدار و شکل توزیع رانش حاصل از سربار تاثیرگذار است. شکل توزیع رانش حاصل از سربار تنها، غیر خطی بوده ابتدا با ازدیاد عمق افزایش یافته و سپس با قسمت پای دیوار حائل کاهش می یابد. با کاهش فاصله سربار ازدیوار حائل و افزایش شدت سربار، طول صفحه بار گذاری و دانسیته نسبی خاک، مقدار فشار جانبی ناشی از سربار تنها افزایش می یابد.شدت سربار، طول صفحه بارگذاری و دانسیته خاکریز پشت دیوار حائل تاثیر زیادی روی شکل توی رانش ندارد ولی فاصله سربلر یکی از عوامل مهم تاثیر گذار روی توزیع فشار جانبی وارد به دیوار حائل و همچنین مقدار و محل اثر نیروی رانش تحت اثر سربار استاتیکی می باشد. با نزدیک شدن سربار به دیوار حائل، فاصله محل اثر نیروی برآیند نسبت به پای دیوار تا حدی افزایش می یابد.