مقاله فشار خون و ارتباط آن با شاخص هاي تن سنجي چاقي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۲۱ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: فشار خون و ارتباط آن با شاخص هاي تن سنجي چاقي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چاقي
مقاله دور کمر
مقاله دور کمر به باسن
مقاله دور کمر به قد
مقاله پرفشاري خون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پوراعتدال زهره
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي ممقاني مهرانگيز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: شاخص هاي متعددي براي تعيين ارتباط چاقي با خطر بيماريهاي مزمن معرفي شده اند. گرچه نمايه توده بدن قديمي ترين و رايج ترين شاخص براي غربالگري چاقي مي باشد ولي بدليل محدوديت هايي، شاخص هايي چون دور کمر و نسبت دور کمر به باسن در اکثر مطالعات نيز بکار مي رود. با اين وجود محدوديتهايي در دو شاخص اخير در غربالگري چاقي وجود دارد. هدف از مطالعه حاضر معرفي و تعيين ارتباط شاخص نسبت دور کمر به قد ايستاده در مقايسه با نمايه توده بدن، دور کمر و نسبت دور کمر به دور باسن با فشار خون مي باشد.
روش بررسي: در مطالعه حاضر ۵۸۰ زن و ۴۶۰ مرد بزرگسال ۶۰-۳۵ ساله تحت اندازه گيريهاي آنتروپومتري (شامل قد ايستاده، وزن، دور کمر و دور باسن) طبق روشهاي استاندارد و نيز اندازه گيري فشار خون سيستولي و دياستولي توسط فشارسنج جيوه اي قرار گرفتند. کليه اندازه گيريها سه بار انجام گرفت و ميانگين آنها براي آناليز مورد استفاده قرار گرفت. داده ها توسط نرم افزارSPSS  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و سطح معني دار P<0.05 تعريف گرديد.
يافته ها: ميانگين نمايه توده بدن و دور کمر بترتيب در مردان ۲۷٫۴۸±۳٫۸۴ kg/m2 و ۹۶٫۲۷±۱۰٫۴۱cm و در زنان ۲۷٫۱۲±۴٫۹۶ kg/m2 و ۸۴٫۷۵±۱۲٫۳۵cm بود. همبستگي معني دار بين فشار خون سيستولي با نسبت دور کمر به قد ايستاده هم در مردان و هم در زنان بدست آمد (بترتيب r=0.19 و r=0.23، هر دو P<0.001) در حاليکه ضعيف ترين ارتباط مربوط به نسبت دورکمر به دور باسن بود (به ترتيب r=0.09 و r=0.16) در مردان و زنان به تفكيك فشارخون دياستولي قويترين ارتباط را ابتدا با نمايه توده بدن و سپس نسبت دور کمر به قد ايستاده نشان داد در حاليكه در خصوص فشار خون سيستولي بيشترين ارتباط با نسبت دور كمر به قد ايستاده يافت شد.
نتيجه گيري: يافته هاي مطالعه حاضر حاکي از همبستگي بالاي نسبت دور کمر به قد ايستاده براي فشارخون سيستولي در غربالگري فشار خون بوده و با توجه به اينکه محدوديت کمتري در مقايسه با نمايه توده بدن را داراست مي توان اين شاخص را در بيماريهاي مزمن مرتبط با چاقي بطور گسترده اي بکار گرفت.